Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สื่อสารภาษาไทยระดับสูงเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
1
2
3
4
ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงใส่พริก
5
6
7
8
ออกแบบรายการอาหารไทย
9
10
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
11
12
13
คัดเลือกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
14
15
16
17
วางแผนงบประมาณในการผลิตอาหารไทย
18
19
ทำแกงประเภทโขลกเครื่องแกงไม่ใส่พริก
20
21
22
23
24
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
25
26
สื่อสารภาษาไทยระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
27
28
29
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับกลางเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
30
31
32
จัดซื้อวัตถุดิบ
33
34
35
36
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
37
38
39
40
พัฒนาตำรับอาหารไทยใหม่
41
42
43
44
ประเมินประสิทธิภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในครัวอาหารไทย
45
46
47
คำนวณราคาขายอาหารไทย
48
49
50
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในครัวอาหารไทย
51
52
53
54
สื่อสารภาษาไทยระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
55
สื่อสารภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติในครัวอาหารไทย
56
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดต่อสื่อสาร
57
58
59
ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาหารไทย
60
61
62
เบิกจ่ายวัตถุดิบ
63
64
เก็บวัตถุดิบอาหารไทย
65
66
67
ตรวจรับวัตถุดิบ
68
69
70
71
ควบคุมความปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานครัวอาหารไทย
72
73
74
75
ควบคุมความปลอดภัยในอาหารไทย
76
77
78
79
80
81
ทำอาหารว่างประเภท ผัด ทอด
82
83
84
85
ทำอาหารว่างประเภทนึ่ง
86
87
88
89
หุง/นึ่ง/ต้มข้าวชนิดพิเศษ
90
91
92
นึ่งข้าวเหนียว
93
94
95
ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทเส้น
96
97
98
99
ทำอาหารจานเดียวและอาหารชุดประเภทข้าว
100
101
102
103
ทำอาหารประเภทผัดเผ็ด
104
105
106
107
ทำอาหารประเภทผัดจืด
108
109
110
111
ทำเครื่องจิ้ม
112
113
114
115
ทำน้ำพริก
116
117
118
119
ทำยำประเภทน้ำข้น
120
121
122
123
หุง/นึ่ง/ต้มข้าว
124
125
126
127
128
ทำของแนม
129
130
131
132
ทำเครื่องเคียง
133
134
135
136
ทำยำประเภทน้ำใส ลาบ พล่า
137
138
139
140
ทำขนมหวานที่ใช้ 3 วิธีขึ้นไป
141
142
143
144
ทำขนมหวานประเภทจี่
145
146
147
148
ทำขนมหวานประเภทอบ/ผิง
149
150
151
152
ทำขนมเครื่องไข่
153
154
155
156
ทำขนมหวานประเภทฉาบ
157
158
159
160
ทำขนมหวานประเภททอด
161
162
163
164
ทำขนมหวานประเภทเชื่อม/แช่อิ่ม
165
166
167
168
ทำขนมหวานประเภทกวน
169
170
171
172
ทำขนมหวานประเภทนึ่ง
173
174
175
176
ทำขนมหวานประเภทต้ม
177
178
179
180
ทำแกงประเภทไม่โขลกเครื่องแกง
181
182
183
184

ยินดีต้อนรับ