คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีทักษะในด้านการคิดและการวิเคราะห์ การบริหารจัดการ การวางแผน การติดตามและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการแก้ไขปัญหา ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลและการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อสามารถดำเนินการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลได้ โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5.    ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ระดับ 3 อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ระดับ 3 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ ดังนี้
     2.1 Meeting & Incentive Assistance Operation Manager ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 5 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ วางแผนการจัดการ ดำเนินการจัดงาน บริหารการเงิน บริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีความรู้เทคนิคในเนื้องาน
     2.2 Meeting & Incentive Sales and Marketing Manager ต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ วางแผนการตลาดและการขาย  วางแผนประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร และความรู้เทคนิคในเนื้องาน
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         บุคคลในอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) นักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจัดงานการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เป็นผู้ที่มีความรู้เทคนิคในเนื้องาน วางแผนทำการตลาดเพื่อขายโปรแกรมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล และวิเคราะห์และวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์  โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่จัดงาน ได้แก่ Meeting & Incentive Assistance Operation Manager และ Meeting & Incentive Sales and Marketing Assistance Manager

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-RTM-4-002ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-EOYI-003A สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-XRVH-004A ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-PNXX-005A นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-SXWP-006A กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-TTUK-050A วางแผนการจัดการงานสำหรับดำเนินการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-HTNR-051A ดำเนินการจัดงานสำหรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-RUEQ-052A บริหารการเงินสำหรับดำเนินการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-OMUA-053A บริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับดำเนินการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-CEUJ-054A กำหนดเทคนิคในเนื้องานสำหรับดำเนินการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-WKAQ-055A อำนวยการผลิตและการดำเนินการสำหรับวางแผนการขายและการตลาดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-FQTH-056A ประชาสัมพันธ์และสื่อสารสำหรับวางแผนการขายและการตลาดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-ANMT-057A กำหนดเทคนิคในเนื้องานสำหรับวางแผนการขายและการตลาดการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ