คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีทักษะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้ และทำงานตามมาตรฐานในด้านการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล แก้ไขปัญหาทางเทคนิคหน้างาน ใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน ภายใต้การแนะแนวของหัวหน้างาน  โดยเป็นบุคคลที่
1     สื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการได้
2.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้
3.    มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5.  ความปลอดภัยและชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ระดับ 2 อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ระดับ 3 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ
จำนวน 4 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ ประสานด้านการดำเนินงาน การดำเนินงานด้านการเงิน การดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และมีความรู้เทคนิคในเนื้องาน
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        บุคคลในอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) นักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เป็นผู้ที่มีความรู้เทคนิคในเนื้องาน และวิเคราะห์และวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่จัดงาน โดยมีตำแหน่งงาน เช่น  พนักงานMeeting & Incentive Assistance Operation และ Meeting & Incentive Sales and Marketing

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-RTM-3-001ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-EOYI-003A สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-XRVH-004A ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-PNXX-005A นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-SXWP-006A กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-KHEJ-058A ประสานด้านการดำเนินงานสำหรับการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-KSFN-059A ดำเนินการด้านการเงินสำหรับประสานงานการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-VYPV-060A บริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับประสานงานการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-XXXQ-061A กำหนดเทคนิคในเนื้องานสำหรับประสานงานการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ