คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดประชุมและนิทรรศการ สาขาการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีทักษะในด้านการบริหารจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล วิเคราะห์และ บริหารงบประมาณการเงินดำเนินงาน บริหารความเสี่ยง และพัฒนาโครงการ สามารถวางแผนแรงงาน ติดตามผลการปฏิบัติงาน สอนทักษะการทำงาน แสดงภาวะผู้นำในระดับบุคคลและทีมงาน โดยเป็นบุคคลที่
1.    มีความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
2.    สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
3.    ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
4.    มีทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
5.    ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ระดับ 4 อย่างน้อย 3 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแฟ้มสะสมผลงานที่ผ่านมา เพื่อประกอบการพิจารณา
2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อาชีพนักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ระดับ 4 ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 4หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ อำนวยการผลิตและดำเนินการ บริหารการเงิน บริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีความรู้เทคนิคในเนื้องาน
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        บุคคลในอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) นักจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล ซึ่งมีหน้าที่วางแผนการจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล วิเคราะห์และวางแผนการเงิน บริหารแรงงาน  เป็นผู้ที่มีความรู้เทคนิคในเนื้องาน และวิเคราะห์และวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล โดยมีตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสถานที่จัดงาน ได้แก่ Meeting & Incentive Assistance Operation Manager และ Meeting & Incentive Sales and Marketing Manager

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MIC-RTM-5-003ZB กำหนดความรู้เรื่องการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-EOYI-003A สื่อสารภาษาอังกฤษในธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการ
MIC-XRVH-004A ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
MIC-PNXX-005A นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์
MIC-SXWP-006A กำหนดความปลอดภัย และ อาชีวอนามัย
MIC-XFYE-046A อำนวยการผลิตและการดำเนินการสำหรับบริหารจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-EMLZ-047A บริหารการเงินสำหรับบริหารจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-JOVD-048A บริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับบริหารจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
MIC-EMKB-049A กำหนดเทคนิคในเนื้องานสำหรับบริหารจัดการการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ