คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ระดับ 7 สามารถดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำและระบบความร้อน อื่น ๆ อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร จัดการพลังงานความร้อนในอาคารจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และมีทักษะการบริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและ ไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ เพื่อการพัฒนาองค์การอย่างเป็นระบบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ระดับ 7 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

มีประสบการณ์ทำงานสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการพลังงาน อย่างน้อย 7 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน หรือ บุคคลในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ในตำแหน่งงาน วิศวกร ผู้จัดการ นักวิเคราะห์พลังงาน นักวิชาการด้านพลังงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-EME-7-010ZB สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-7-058ZB อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-7-059ZB อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-7-060ZB อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
GPW-EME-7-061ZB อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำและระบบความร้อนอื่น ๆ
GPW-EME-7-062ZB อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-7-063ZB อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-7-064ZB จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
GPW-EME-7-065ZB จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร
GPW-EME-7-066ZB จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
GPW-EME-7-067ZB จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน
GPW-EME-7-068ZB วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยินดีต้อนรับ