หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EME-7-058ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ  ISCO-08         2133 เจ้าหน้าที่ข้อมูลและประสานงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

                       2133 นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ 


1 2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า ประกอบด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) ระบบพัดลม และระบบเครื่องอัดอากาศ โดยสามารถตรวจวัดการใช้พลังงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถประเมินประสิทธิภาพและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบของระบบและอุปกรณ์ได้ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
9.1 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
 1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม3. กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11041 อนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 1.ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 11041.01 61338
11041 อนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 2.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน 11041.02 61339
11041 อนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า 3. กำหนดมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด 11041.03 61340
11042 อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) 1. ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว(Pump)ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 11042.01 61341
11042 อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว(Pump)ได้อย่างครบถ้วน 11042.02 61342
11042 อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) 3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว(Pump)มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด 11042.03 61343
11043 อนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม 1. ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบพัดลมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 11043.01 61344
11043 อนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบพัดลมได้อย่างครบถ้วน 11043.02 61345
11043 อนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม 3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของระบบพัดลมมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด 11043.03 61346
11044 อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ 1. ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 11044.01 61347
11044 อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศได้อย่างครบถ้วน 11044.02 61348
11044 อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ 3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด 11044.03 61349

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-N/A-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

มีความสามารถในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้1. การอนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า2. การอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว3. การอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ4. การอนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดดังต่อไปนี้1. ค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นในการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน2. หลักการคำนวณพื้นฐานทางพลังงาน ผลประหยัด ระยะเวลาคืนทุน3. ประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบของเหลว พัดลม และเครื่องอัดอากาศ4. การประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบของเหลว พัดลม และเครื่องอัดอากาศ5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบของเหลว พัดลมและเครื่องอัดอากาศ6. การอนุรักษ์พลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องสูบของเหลว พัดลม และเครื่องอัดอากาศ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะใช้ในการพิจารณาประกอบร่วมกันกับการประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รวมทั้งทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

  2. เอกสารสำเนารายงานการจัดการพลังงาน หรือ

  3. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง หรือ

  4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือ

  2. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน หรือ

  3. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ

  4. แบบบันทึกผลการสอบข้อสอบข้อเขียน (ค) คำแนะนำในการประเมินในการประเมินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) การอนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม และการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

    ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะการตรวจวัดการใช้พลังงาน ประกอบด้วย ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบเครื่องสูบของเหลว ระบบพัดลม ระบบเครื่องอัดอากาศ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย การประเมินประสิทธิภาพและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานของระบบได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในข้อ 18(ก) คำแนะนำ     ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) อนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม และอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ(ข) คำอธิบายรายละเอียด     1. อนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า มีความรู้และความเข้าใจ ประเภทและหลักการทำงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า  วิเคราะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และสามารถกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด     2. อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเครื่องสูบของเหลว ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว วิเคราะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว และสามารถกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump)     3. อนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม ความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบพัดลม ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบพัดลม วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบพัดลม และสามารถกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานของระบบพัดลม     4. อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเครื่องอัดอากาศ ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศ และสามารถกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1  เครื่องมือประเมิน อนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า1) ข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย เป็นการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ความรู้และความเข้าใจขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ประกอบด้วยรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า และมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า    18.2 เครื่องมือประเมิน อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump)       1) ข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย เป็นการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) ความรู้และความเข้าใจขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) และการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump)       2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) ประกอบด้วยรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump)   ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) และมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump)    18.3 เครื่องมือประเมิน อนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม1) ข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย เป็นการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบพัดลม ความรู้และความเข้าใจขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบพัดลม การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบพัดลม และการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม ประกอบด้วยรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบพัดลม ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบพัดลม และมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม18.4 เครื่องมือประเมิน อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ1) ข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย เป็นการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเครื่องอัดอากาศ ความรู้และความเข้าใจขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศ และการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ 2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศ ประกอบด้วยรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบเครื่องอัดอากาศ และมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศยินดีต้อนรับ