หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EME-7-063ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญISCO-08         2133 เจ้าหน้าที่ข้อมูลและประสานงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

                       2133 นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ


1 2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
           ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะมีความรู้และทักษะความสามารถในการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ โดยสามารถตรวจวัดการใช้พลังงานของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถประเมินประสิทธิภาพและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบของระบบและอุปกรณ์ได้ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
9.1 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
 1.พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน2.ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม3.กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11131 วิเคราะห์ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศ

1. ตรวจวัดค่าภาระความร้อนของอาคารตามมาตรฐานที่กำหนด

11131.01 61398
11131 วิเคราะห์ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศ 2. ประเมินสมรรถนะของกรอบอาคารจากค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกและหลังคาอาคาร (OTTV/RTTV) ตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะกรอบอาคารที่ปรับปรุงใหม่ 11131.02 61399
11132 กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ

1. ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

11132.01 61401
11132 กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศได้อย่างครบถ้วน

11132.02 61402
11132 กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ

3. กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ ตามข้อกำหนด

11132.03 147953

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

-N/A-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

มีความสามารถในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้1. การวิเคราะห์ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศ2. การอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. ค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นในการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

 2. ประเภทและหลักการทำงานของระบบปรับอากาศ

 3. องค์ประกอบของกรอบอาคาร

 4. หลักการคำนวณภาระความร้อน

 5. หลักการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบและผนังกระจก

 6. หลักการประเมินสมรรถนะของกรอบอาคารจากค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกและหลังคาอาคาร (OTTV/RTTV)

 7. หลักการคำนวณพื้นฐานทางพลังงาน ผลประหยัด ระยะเวลาคืนทุน

 8. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ

 9. การอนุรักษ์พลังงานของระบบปรับอากาศ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะใช้ในการพิจารณาประกอบร่วมกันกับการประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รวมทั้งทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
 1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

 2. เอกสารสำเนารายงานการจัดการพลังงาน หรือ

 3. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง หรือ

 4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
 1. หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือ

 2. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน หรือ

 3. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ

 4. แบบบันทึกผลการสอบข้อสอบข้อเขียน (ค) คำแนะนำในการประเมิน          ประเมินเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศ และการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน
 1. พิจารณาหลักฐานความรู้

 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

            ขอบเขตการปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องดำเนินการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ วิเคราะห์ค่าภาระความร้อน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ รายละเอียดเพิ่มเติม ข้อ 18     (ก) คำแนะนำ             1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศ และการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ     (ข) คำอธิบายรายละเอียด             1. วิเคราะห์ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศ มีความรู้และความเข้าใจหลักการประเมินสมรรถนะของกรอบอาคาร หลักการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบและผนังกระจก และหลักการคำนวณภาระความร้อน ตรวจวัดค่าภาระความร้อนของอาคารตามมาตรฐานที่กำหนดและประเมินสมรรถนะของกรอบอาคารจากค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกและหลังคาอาคาร (OTTV/RTTV) ตามเกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะกรอบอาคารที่ปรับปรุงใหม่             2. กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของระบบปรับอากาศ ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ วิเคราะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ และสามารถกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานของระบบปรับอากาศ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน วิเคราะห์ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศ              1) ข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย เป็นการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ มีความรู้และความเข้าใจหลักการประเมินสมรรถนะของกรอบอาคาร หลักการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังทึบและผนังกระจก และหลักการคำนวณภาระความร้อน ความรู้และความเข้าใจขั้นตอนตรวจวัดค่าภาระความร้อนของอาคาร และประเมินสมรรถนะของกรอบอาคารจากค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกและหลังคาอาคาร (OTTV/RTTV)              2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมินเกี่ยวกับวิเคราะห์ภาระความร้อนของระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวัดค่าภาระความร้อนของอาคาร และผลการประเมินสมรรถนะของกรอบอาคารจากค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกและหลังคาอาคาร (OTTV/RTTV)    18.2 เครื่องมือประเมิน กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ            1) ข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย เป็นการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของระบบปรับอากาศ ความรู้และความเข้าใจขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบทำความเย็น การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ และการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ             2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมินเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ ประกอบด้วยรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศ และมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ 


 ยินดีต้อนรับ