Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ระดับ 7


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
1
2
3
อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
4
5
6
7
อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
8
9
10
อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
11
12
อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำและระบบความร้อนอื่น ๆ
13
14
15
อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
16
17
อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
18
19
จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
20
21
จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร
22
23
จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
24
25
จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน
26
27
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
28
29

ยินดีต้อนรับ