หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EME-7-067ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้จัดการด้านพลังงานในโรงงานISCO-08         2133 เจ้าหน้าที่ข้อมูลและประสานงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

                       2133 นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ


1 2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
            ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถจัดการพลังงานความร้อนในโรงงานได้ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน ทำการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อน วางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน พร้อมทั้งดำเนินการบำรุงรักษาและติดตาม ประเมินผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงานได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. ผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสด้านความร้อน2. ผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม3. กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11171 จัดการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานความร้อนได้ 11171.01 61421
11171 จัดการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน 2. ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงานได้อย่างถูกต้อง 11171.02 61422
11171 จัดการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน 3. ติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงานได้อย่างครบถ้วน 11171.03 61423
11172 จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน 1. วางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงานได้อย่างเหมาะสม 11172.01 61424
11172 จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน 2. ดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 11172.02 61425
11172 จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงาน 3. ติดตามและประเมินผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในโรงงานได้อย่างครบถ้วน 11172.03 61426

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

มีความสามารถในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้1. การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน2. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน3. การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดดังต่อไปนี้1. การจัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน2. เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน3. การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน4. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

      หลักฐานที่ต้องการจะใช้ในการพิจารณาประกอบร่วมกันกับการประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รวมทั้งทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge) (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
  1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง หรือ

  3. เอกสารสำเนารายงานการจัดการพลังงาน หรือ

  4. แบบประเมินผลจากแบบสัมภาษณ์

  5. แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (Portfolio) (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือ

  2. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน หรือ

  3. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (ค) คำแนะนำในการประเมิน       ประเมินเกี่ยวกับการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน และการจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ (ง) วิธีการประเมิน     1. พิจารณาหลักฐานความรู้     2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

              ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะการจัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนได้ วางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน พร้อมทั้งดำเนินการบำรุงรักษาและติดตาม ประเมินผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้อ 18     (ก) คำแนะนำ             1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน และจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน     (ข) คำอธิบายรายละเอียด             1. จัดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานความร้อนในโรงงานได้อย่างถูกต้อง ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงานได้อย่างถูกต้อง และติดตามและประเมินผลการปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงานได้อย่างครบถ้วน             2. จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน ดำเนินการวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงานได้อย่างเหมาะสม ดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามและประเมินผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรรงานได้อย่างครบถ้วน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน จัดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน             1) การสัมภาษณ์จากแฟ้มสะสมผลงาน เนื้อหาการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ประวัติการทำงาน ผลงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรคและแนวการแก้ไข ความรู้ทางเทคโนโลยีและการนำไปประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น              2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมิน ประกอบด้วยสรุปผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงานที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้ สภาพเดิมก่อนการดำเนินงาน แนวคิดในการวิเคราะห์ การตรวจวัดด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน เปรียบเทียบผลการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบด้านต่าง ๆ แสดงรายการคำนวณ ผลการติดตั้ง ตรวจวัดและผลหลังจากดำเนินงาน    18.2 เครื่องมือประเมิน จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงาน           1) การสัมภาษณ์จากแฟ้มสะสมผลงาน เนื้อหาการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ประวัติการทำงาน ผลงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรคและแนวการแก้ไข ความรู้ทางเทคโนโลยีและการนำไปประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น            2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมิน ประกอบด้วยผลงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในโรงงานที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้ แผนการบำรุงรักษาที่ผ่านมา แนวทางปฏิบัติในบำรุงรักษา ปัญหาอุปสรรคและแนวการแก้ไข 


 ยินดีต้อนรับ