หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EME-7-065ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้จัดการด้านพลังงานในอาคาร



ISCO-08         2133 เจ้าหน้าที่ข้อมูลและประสานงานด้านอนุรักษ์พลังงาน

                       2133 นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
           ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถจัดการพลังงานความร้อนในอาคารได้ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน ทำการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนได้ วางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคารได้ พร้อมทั้งดำเนินการบำรุงรักษาและติดตาม ประเมินผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
1. ผู้รับผิดชอบพลังงานอาวุโสด้านความร้อน2. ผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน2. ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม3. กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11151 จัดการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในอาคาร 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านพลังงานความร้อนได้อย่างถูกต้อง 11151.01 61409
11151 จัดการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในอาคาร 2. ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในอาคารได้อย่างถูกต้อง 11151.02 61410
11151 จัดการเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในอาคาร 3. ติดตามและประเมินผลการปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในอาคารได้อย่างครบถ้วน 11151.03 61411
11152 จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในอาคาร 1. วางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในอาคารได้อย่างเหมาะสม 11152.01 61412
11152 จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในอาคาร 2. ดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 11152.02 61413
11152 จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในอาคาร 3. ติดตามและประเมินผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านพลังงานความร้อนในอาคาร ได้อย่างครบถ้วน 11152.03 61414

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

- พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

มีความสามารถในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้



1. การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร



2. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร



3. การวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดดังต่อไปนี้



1. การจัดการพลังงานความร้อนในอาคาร



2. เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร



3. การเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร



4. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

        หลักฐานที่ต้องการจะใช้ในการพิจารณาประกอบร่วมกันกับการประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รวมทั้งทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)



 (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)




  1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ

  2. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง หรือ

  3. เอกสารสำเนารายงานการจัดการพลังงาน หรือ

  4. แบบประเมินผลจากแบบสัมภาษณ์

  5. แฟ้มสะสมผลงานการปฏิบัติงาน (Portfolio)



 (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)




  1. หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือ

  2. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน หรือ

  3. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



 (ค) คำแนะนำในการประเมิน



        ประเมินเกี่ยวกับการจัดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร และการจัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้



 (ง) วิธีการประเมิน




  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

           ขอบเขตของการประเมินสมรรถนะในหน่วยสมรรถนะนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะถูกประเมินทักษะการจัดการพลังงานความร้อนในอาคาร ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลพลังงาน การปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนได้วางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคารได้ พร้อมทั้งดำเนินการบำรุงรักษาและติดตาม ประเมินผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน ข้อ. 18



     (ก) คำแนะนำ



           1. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องจัดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร และตรวจวัดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ในระบบเครื่องกลไฟฟ้า



     (ข) คำอธิบายรายละเอียด



            1. จัดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลพลังงานความร้อนในอาคารได้อย่างถูกต้อง ดำเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคารได้อย่างถูกต้อง และติดตามและประเมินผลการปรับปรุง การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคารได้อย่างครบถ้วน



            2. จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร ดำเนินการวางแผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคารได้อย่างเหมาะสม ดำเนินงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามและประเมินผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคารได้อย่างครบถ้วน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน จัดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร



               1) การสัมภาษณ์จากแฟ้มสะสมผลงาน เนื้อหาการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ประวัติการทำงาน ผลงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรคและแนวการแก้ไข ความรู้ทางเทคโนโลยีและการนำไปประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 



               2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมิน ประกอบด้วยสรุปผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคารที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้ สภาพเดิมก่อนการดำเนินงาน แนวคิดในการวิเคราะห์ การตรวจวัดด้านที่เกี่ยวข้องกับงาน เปรียบเทียบผลการลงทุนด้านเศรษฐศาสตร์ และผลกระทบด้านต่างๆ แสดงรายการคำนวณ ผลการติดตั้ง ตรวจวัดและผลหลังจากดำเนินงาน



    18.2 เครื่องมือประเมิน จัดการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคาร



           1) การสัมภาษณ์จากแฟ้มสะสมผลงาน เนื้อหาการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ประวัติการทำงาน ผลงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรคและแนวการแก้ไข ความรู้ทางเทคโนโลยีและการนำไปประยุกต์ใช้ ความรู้ด้านกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 



           2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมิน ประกอบด้วยผลงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางความร้อนในอาคารที่ผ่านมาโดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้ แผนการบำรุงรักษาที่ผ่านมา แนวทางปฏิบัติในบำรุงรักษา ปัญหาอุปสรรคและแนวการแก้ไข



 



 



 



ยินดีต้อนรับ