หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EME-7-059ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ISCO-08 2133 เจ้าหน้าที่ข้อมูลและประสานงานด้านอนุรักษ์พลังงาน
2133 นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ


1 2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า ประกอบด้วยระบบแสงสว่าง ระบบ จำหน่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า โดยสามารถตรวจวัดการใช้พลังงานของระบบและอุปกรณ์ ต่าง ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ประเมินประสิทธิภาพและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบของระบบและ อุปกรณ์พร้อมทั้งกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
9.1 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน10.2 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม10.3 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11051 อนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง 1. ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่างได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 11051.01 61350
11051 อนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง 2.วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่างได้อย่างครบถ้วน 11051.02 61351
11051 อนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง 3.กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของระบบแสงสว่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด 11051.03 61352
11052 อนุรักษ์พลังงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า 1. ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 11052.01 61353
11052 อนุรักษ์พลังงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อนได้อย่างครบถ้วน 11052.02 61354
11052 อนุรักษ์พลังงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า 3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อนมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด 11052.03 61355
11053 อนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

1. ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

11053.01 146947
11053 อนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน

11053.02 146948
11053 อนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

3. กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด

11053.03 146949

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


-N/A-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


มีความสามารถในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. การอนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง
2. การอนุรักษ์พลังงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า
3. การอนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้


มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นในการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
2. หลักการคำนวณพื้นฐานทางพลังงาน ผลประหยัด ระยะเวลาคืนทุน
3. ประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบแสงสว่าง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ทำความร้อน
4. การประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่าง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ทำความร้อน
5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่าง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ทำความร้อน
6. การอนุรักษ์พลังงานของระบบแสงสว่าง ระบบจำหน่ายไฟฟ้า และอุปกรณ์ทำความร้อน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะใช้ในการพิจารณาประกอบร่วมกันกับการประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รวมทั้งทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ
2. เอกสารสำเนารายงานการจัดการพลังงาน หรือ
3. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง หรือ
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน หรือ
3. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ
4. แบบบันทึกผลการสอบข้อสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ประเมินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง การอนุรักษ์พลังงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานระบบมอเตอร์ไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องสูบของเหลว (Pump) อนุรักษ์พลังงานระบบพัดลม และอนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องอัดอากาศได้อย่างถูกต้องและปลอยภัย
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. อนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบแสงสว่าง ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่าง วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่าง และสามารถกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานของระบบแสงสว่าง
2. อนุรักษ์พลังงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า วิเคราะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า และสามารถกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
3. อนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ทำความร้อน ตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อน และสามารถกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน อนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง

     1) ข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย เป็นการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบแสงสว่าง ความรู้และความเข้าใจขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่างการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่าง และการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง

     2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง ประกอบด้วยรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่าง ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบแสงสว่าง และมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบแสงสว่าง

18.2 เครื่องมือประเมิน อนุรักษ์พลังงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า

     1) ข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย เป็นการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ความรู้และความเข้าใจขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า และการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า

     2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า ประกอบด้วยรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของระบบจำหน่ายไฟฟ้า และมาตรการอนุรักษ์พลังงานระบบจำหน่ายไฟฟ้า

18.3 เครื่องมือประเมิน อนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

     1) ข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย เป็นการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของอุปกรณ์ทำความร้อน ความรู้และความเข้าใจขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อน การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อน และการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า

     2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า ประกอบด้วยรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์ทำความร้อน และมาตรการอนุรักษ์พลังงานอุปกรณ์ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า 


ยินดีต้อนรับ