หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ GPW-EME-7-060ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ผู้ช่วยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ
ISCO-08 2133 เจ้าหน้าที่ข้อมูลและประสานงานด้านอนุรักษ์พลังงาน
2133 นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ


1 2133 ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้สามารถอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม ชนิดเชื้อเพลิงและชนิดไฟฟ้า โดยสามารถตรวจวัดการใช้พลังงานความร้อนของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิงและตรวจวัดการใช้พลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า ประเมินประสิทธิภาพและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบของเตาอุตสาหกรรมได้ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้องตรงตามข้อกำหนด

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
กลุ่มอาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
9.1 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
10.1 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน10.2 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม10.3 กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
11081 อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง 1. ตรวจวัดการใช้พลังงานความร้อนและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 11081.01 61366
11081 อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิงได้อย่างครบถ้วน 11081.02 61367
11081 อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง 3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน ของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด 11081.03 61368
11082 อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า 1. ตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 11082.01 61369
11082 อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์เตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน 11082.02 61370
11082 อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า 3. กำหนดมาตรการการอนุรักษ์พลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้ามีประสิทธิภาพตามข้อกำหนด 11082.03 61371

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


-N/A-


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


มีความสามารถในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. การอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง
2. การอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า

(ข) ความต้องการด้านความรู้


มีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นในการตรวจวัดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
2. หลักการคำนวณพื้นฐานทางพลังงาน ผลประหยัด ระยะเวลาคืนทุน
3. ประเภทและหลักการทำงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิงและเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า
4. การประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิงและชนิดไฟฟ้า
5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิงและชนิดไฟฟ้า
6. การอนุรักษ์พลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิงและชนิดไฟฟ้า


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะใช้ในการพิจารณาประกอบร่วมกันกับการประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รวมทั้งทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือ
2. เอกสารสำเนารายงานการจัดการพลังงาน หรือ
3. เอกสารรับรองผลการประเมินจากการปฏิบัติงานจริง หรือ
4. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. เอกสารผ่านการอบรมเกี่ยวกับการรับผิดชอบด้านพลังงาน หรือ
3. เอกสารรับรองจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน หรือ
4. แบบบันทึกผลการสอบข้อสอบข้อเขียน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ประเมินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง และอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า โดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


(ก) คำแนะนำ
ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง และอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า
(ข) คำอธิบายรายละเอียด
1. อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง ตรวจวัดการใช้พลังงานความร้อนและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง และสามารถกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง
2. อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า ตรวจวัดการใช้พลังงานความร้อนและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า และสามารถกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า
 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
-N/A-

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


18.1 เครื่องมือประเมิน อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง
1) ข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย เป็นการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย   ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ มีความรู้และความเข้าใจประเภทและหลักการทำงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง ความรู้และความเข้าใจขั้นตอนตรวจวัดการใช้พลังงานความร้อนและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง และการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง
2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง ประกอบด้วยรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานความร้อนและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง และมาตรการอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดเชื้อเพลิง
18.2 เครื่องมือประเมิน อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า
1) ข้อเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย เป็นการทดสอบความรู้โดยแบบทดสอบปรนัย    ชนิด 4 ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัย ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาดังนี้ มีความรู้และความเข้าใจอุปกรณ์และหลักการทำงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า ความรู้และความเข้าใจขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์เตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า และการกำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า
2) แฟ้มสะสมผลงาน พิจารณาจากผลงานที่ผ่านของผู้เข้ารับการะประเมินเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า ประกอบด้วยรายละเอียด ขั้นตอนการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและประเมินประสิทธิภาพพลังงานของเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพพลังงานของอุปกรณ์เตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้า และมาตรการอนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรมชนิดไฟฟ้ายินดีต้อนรับ