คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

                 บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ระดับ 8 สามารถดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำและระบบความร้อน อื่น อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร จัด การพลังงานความร้อนในอาคารจัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน วิเคราะห์ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์การตรวจประเมินการจัดองค์กรด้านพลังงาน ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงานด้านไฟฟ้า ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ตรวจแผนและการปฏิบัติตาม แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ตรวจติดตามประเมินการจัดการพลังงาน ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน และมีทักษะการสร้างสรรค์องค์ ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่นำเสนอแนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ มี ผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อสังคมด้วย วิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน ระดับ 8 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีประสบการณ์ทำงานสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการพลังงานและการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน อย่างน้อย 10 ปี หรือ ต้องถือครองคุณวุฒิวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ให้ คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ระดับ 7 ไม่น้อยกว่า 3 ปี

2. ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร.ในสาขาที่กําหนดให้ การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น

3. มีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ระดับผู้ชำนาญการ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

4. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน อาชีพผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน ระดับ 7 หรือ กรณีไม่ผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 7 ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 8 จะต้องเข้ารับ การประเมินสมรรถนะทั้งหมด 19 หน่วยสมรรถนะ ประกอบด้วยหน่วยสมรรถนะของระดับ 7 จำนวน 12 หน่วย และระดับ 8 จำนวน 7 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาการจัดการพลังงาน หรือ บุคคลในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน ในตำแหน่งงาน วิศวกร ผู้จัดการ นักวิเคราะห์พลังงาน นักวิชาการด้านพลังงาน ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-EME-8-011ZB สนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
GPW-EME-8-069ZB อนุรักษ์พลังงานระบบเครื่องกลไฟฟ้า
GPW-EME-8-070ZB อนุรักษ์พลังงานระบบไฟฟ้า
GPW-EME-8-071ZB อนุรักษ์พลังงานเตาอุตสาหกรรม
GPW-EME-8-072ZB อนุรักษ์พลังงานระบบไอน้ำและระบบความร้อนอื่น ๆ
GPW-EME-8-073ZB อนุรักษ์พลังงานระบบทำความเย็น
GPW-EME-8-074ZB อนุรักษ์พลังงานระบบปรับอากาศ
GPW-EME-8-075ZB จัดการพลังงานไฟฟ้าในอาคาร
GPW-EME-8-076ZB จัดการพลังงานความร้อนในอาคาร
GPW-EME-8-077ZB จัดการพลังงานไฟฟ้าในโรงงาน
GPW-EME-8-078ZB จัดการพลังงานความร้อนในโรงงาน
GPW-EME-8-079ZB วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์
GPW-EME-8-080ZB ตรวจประเมินการจัดองค์กรด้านพลังงาน
GPW-EME-8-081ZB ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
GPW-EME-8-082ZB ตรวจประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
GPW-EME-8-083ZB ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า
GPW-EME-8-084ZB ตรวจแผนและการปฏิบัติตามแผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
GPW-EME-8-085ZB ตรวจติดตามประเมินการจัดการพลังงาน
GPW-EME-8-086ZB บริหารจัดการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0237-A : ศูนย์วิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ยินดีต้อนรับ