สาขาวิชาชีพการกีฬา ( 33 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพการกีฬา กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเชี่ยวชาญ ระดับ 7
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬา ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬา ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬา ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬา ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ชี้ขาดมวยไทย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ชี้ขาดมวยไทย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ชี้ขาดมวยไทย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ตัดสินมวยไทย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ตัดสินมวยไทย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ตัดสินมวยไทย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 3
สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตัดสิน ระดับ 3
สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้น ตำแหน่ง ผู้ตัดสิน ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬาขั้นกลาง ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตัดสิน ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬาขั้นสูง ตำแหน่ง ผู้ตัดสินระดับชาติ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน ระดับ 3
สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นต้น ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาอาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นกลาง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นสูง ระดับ 6

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการกีฬา

สาขาวิชาชีพการกีฬา
อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเชี่ยวชาญ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตัดสินกีฬา 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ชี้ขาดมวยไทย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตัดสินมวยไทย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตัดสิน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตัดสินกีฬาขั้นต้น ตำแหน่ง ผู้ตัดสิน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตัดสินกีฬาขั้นกลาง ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตัดสิน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตัดสินกีฬาขั้นสูง ตำแหน่ง ผู้ตัดสินระดับชาติ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นพื้นฐาน 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นต้น 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาอาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นกลาง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬาขั้นสูง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ