สาขาวิชาชีพการกีฬา ( 37 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพการกีฬา กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเชี่ยวชาญ ระดับ 7
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬา ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬา ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬา ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ตัดสินกีฬา ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 3
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ชี้ขาดมวยไทย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ชี้ขาดมวยไทย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ชี้ขาดมวยไทย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ตัดสินมวยไทย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ตัดสินมวยไทย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ตัดสินมวยไทย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพนักดำน้ำกู้ภัย ระดับ 3
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพนักดำน้ำกู้ภัย ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้นำการดำน้ำ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 7
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้อำนวยการการฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 7

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการกีฬา

สาขาวิชาชีพการกีฬา
อาชีพผู้ตัดสินกีฬา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตัดสินกีฬา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตัดสินกีฬา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตัดสินกีฬา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเชี่ยวชาญ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตัดสินกีฬา 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ชี้ขาดมวยไทย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ตัดสินมวยไทย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพครูมวยไทยเพื่อการแข่งขันและอาชีพ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักดำน้ำกู้ภัย 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักดำน้ำกู้ภัย 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้นำการดำน้ำ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้อำนวยการการฝึกสอนดำน้ำ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ