คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ตัดสินมวยไทย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ตัดสินมวยไทย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานประจำขั้นพื้นฐาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติผู้ตัดสินมวยไทยได้ตาม  พ.ร.บ.กีฬามวย  2542 เกณฑ์การให้คะแนนตามกติกา  และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการระบุรายละเอียด ด้านปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินกีฬาระดับขั้นพื้นฐาน มีสมรรถภาพร่างกายเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน ปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ และประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ตัดสินมวยไทย ขั้นพื้นฐาน ( ผู้มีทักษะเฉพาะทาง  )

 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินในรายการแข่งขันที่เป็นทางการ อย่างน้อย  3 รายการแข่งขัน อย่างน้อย  30  คู่

ในประเทศหรือต่างประเทศ

  1. ผ่านการอบรมหลักสูตรการตัดสินกีฬามวยไทย อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย  หน่วยงานทางด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องของภาครัฐหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับรองหรือสมาคมกีฬามวยไทยที่เกี่ยวข้องตามหลักสูตรที่กำหนดไว้
  2. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน ในระดับ 4 อย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถขอเลื่อนเข้ารับปการประเมินในระดับต่อไปได้
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ชี้ขาด และผู้ตัดสิน  กีฬามวยไทยสมัครเล่น กีฬามวยไทยอาชีพ   กีฬามวยสากลสมัครเล่น  กีฬามวยสากลอาชีพ   และกีฬาที่แข่งขันกีฬามวยประยุกต์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-QSDI-097A ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินมวยไทย
SPT-PYKH-100A บริหารจัดการกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตัดสิน
SPT-IDJF-101A วางแผนและควบคุมการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
SPT-ARLZ-102A สื่อสารด้วยศัพท์เทคนิคตามกระบวนการในการตัดสิน
SPT-VDAV-103A จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตัดสิน
SPT-CDHQ-104A ปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ
SPT-MUTW-105A ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ