หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-CDHQ-104A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ตัดสินมวยไทย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถปฏิบัติตนต่อบุคคลทั่วไปได้ประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ชี้ขาด และผู้ตัดสิน  กีฬามวยไทยสมัครเล่น     กีฬามวยไทยอาชีพ   กีฬามวยสากลสมัครเล่น  กีฬามวยสากลอาชีพ   และกีฬาที่แข่งขันกีฬามวยประยุกต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พ.ร.บ. กีฬามวย  พ.ศ. 2542  ( การปรับปรุงแก้ไข  พ.ศ. 2564 )

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
X23.21

ปฏิบัติตนต่อทีมงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เป็นกลางอยู่เสมอ

1. อธิบายการปฏิบัติต่อทีมงานด้วยความสุภาพ ให้เกียรติเสมอภาค และคารพสิทธิส่วนบุคคล

X23.21.01 159150
X23.21

ปฏิบัติตนต่อทีมงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เป็นกลางอยู่เสมอ

2. อธิบายการปฏิบัติต่อทีมงานด้วยความโปร่งใส ซื่อตรง

X23.21.02 159151
X23.22

ปฏิบัติตนตามหลักธรรม เป็นแบบ อย่างที่ดีน่าศรัทธา น่าเชื่อถือในการทำหน้าทีในการเป็นผู้ตัดสิน

1. ปฏิบัติตนตามหลักธรรม ในการทำหน้าที่การเป็นผู้ตัดสิน

X23.22.01 159152
X23.22

ปฏิบัติตนตามหลักธรรม เป็นแบบ อย่างที่ดีน่าศรัทธา น่าเชื่อถือในการทำหน้าทีในการเป็นผู้ตัดสิน

2. ปฏิบัติตนต่อนักมวย เพื่อนร่วมงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์

X23.22.02 159153

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. หลักธรรม พรมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล2. ความรู้เกี่ยวกับการสอนทางพลศึกษา


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ สมุดประจำตัวผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ผลการทดสอบความรู้2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน1. ผลการทดสอบความรู้2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงการปฏิบัติตนต่อทีมงานในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน เพื่อให้เกิดความยุติธรรม เป็นกลางอยู่เสมอ และการปฏิบัติตนตามหลักธรรม เป็นแบบ อย่างที่ดีน่าศรัทธา น่าเชื่อถือในการทำหน้าทีในการเป็นผู้ตัดสิน(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมีความรู้เรื่องหลักธรรมาภิบาล(ข) คำอธิบายรายละเอียดความโปร่งใส หมายถึง การมองเห็นภาพโดยตลอดปราศจากประเด็นแอบแฝง ซ่อนเร้น มีข้อมูลชัดเจน ละเอียด ประกอบการประสานงาน การร่วมมือร่วมใจ และการตัดสินใจ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


  1. แฟ้มผลงาน
  2. การสอบข้อเขียน
  3. ทดสอบภาคปฏิบัติ
  4. การสัมภาษณ์

ยินดีต้อนรับ