Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพผู้ตัดสินมวยไทย ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินมวยไทย
1
2
3
4
บริหารจัดการกับการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ตัดสิน
5
6
วางแผนและควบคุมการสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน
7
8
สื่อสารด้วยศัพท์เทคนิคตามกระบวนการในการตัดสิน
9
10
จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตัดสิน
11
12
13
ปฏิบัติตนเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของวิชาชีพ
14
15
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
16
17
18

ยินดีต้อนรับ