หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตัดสิน

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-VDAV-103A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับผู้ตัดสิน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ตัดสินมวยไทย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
สามารถวางแผนและจัดเตรียมความพร้อมตนเองก่อนการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ชี้ขาด และผู้ตัดสิน  กีฬามวยไทยสมัครเล่น     กีฬามวยไทยอาชีพ   กีฬามวยสากลสมัครเล่น  กีฬามวยสากลอาชีพ   และกีฬาที่แข่งขันกีฬามวยประยุกต์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
พ.ร.บ. กีฬามวย  พ.ศ. 2542  ( การปรับปรุงแก้ไข  พ.ศ. 2564 )

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
X23.11

ทบทวนกติกามวยไทยและเกณฑ์การให้คะแนนมวยไทย

1. ทบทวนกติกามวยไทย

X23.11.01 159135
X23.11

ทบทวนกติกามวยไทยและเกณฑ์การให้คะแนนมวยไทย

2. ทบทวนเกณฑ์การให้คะแนน

X23.11.02 159136
X23.12

ประวัติมวยไทยสมัยต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน 

1. ทบทวนประวัติมวยไทย 

X23.12.01 159137
X23.12

ประวัติมวยไทยสมัยต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน 

2. ทบทวนพัฒนาการมวยไทยในปัจจุบัน

X23.12.02 159138
X23.13

แม่ไม้ ลูกไม้ กลมวย  ชั้นเชิงมวยไทย

1. ทบทวนแม่ไม้ ลูกไม้ มวยไทยที่ใช่ในการแข่งขัน

X23.13.01 159142
X23.13

แม่ไม้ ลูกไม้ กลมวย  ชั้นเชิงมวยไทย

2. ทบทวนกลมวย ชั้นเชิงมวยไทยที่ใช้ในการแข่งขัน

X23.13.02 159143

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้และทักษะการตัดสินกีฬาขั้นพื้นฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ(Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ สมุดประจำตัวผู้ตัดสินและผู้ชี้ขาด3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ผลการทดสอบความรู้2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน1. ผลการทดสอบความรู้2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงประวัติมวยไทยสมัยต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน แม่ไม้ ลูกไม้ กลมวย ชั้นเชิงมวยไทยรวมถึงกติกามวยไทยและเกณฑ์การให้คะแนนมวยไทย(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องมีความรู้เรื่อง ประวัติมวยไทยสมัยต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน แม่ไม้ ลูกไม้ กลมวย ชั้นเชิงมวยไทยรวมถึงกติกามวยไทยและเกณฑ์การให้คะแนนมวยไทย(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ผู้ตัดสินมวยไทย หมายถึง ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าให้คะแนนการแข่งขันมวยไทยอยู่ข้างเวที ทั้งสี่ ด้าน ให้คะแนนอย่างเป็นอิสระ ให้เป็นไปตามกติกาการแข่งขัน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


  1. แฟ้มผลงาน
  2. การสอบข้อเขียน
  3. ทดสอบภาคปฏิบัติ
  4. การสัมภาษณ์

ยินดีต้อนรับ