คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานประจำด้านนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายขั้นพื้นฐานทั่วไป  สามารถเป็นผู้ฝึกหรือผู้นำการออกกำลังกาย เช่น ผู้นำการออกกำลังกายแบบกลุ่มสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถแนะนำการใช้อุปกรณ์ด้านการทดสอบสมรรถภาพอย่างง่าย สามารถคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นได้ เช่น วัดสัญญาณชีพ มีความสามารถในการกู้ชีพเบื้องต้น (Basic life support: BLS ซึ่งหมายรวมถึง Cardiopulmonary resuscitation (CPR) และ Automated external defibrillator (AED) สามารถแนะนำการใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างง่าย เช่น การใช้อุปกรณ์ลู่วิ่ง กระโดดเชือก ฮูล่าฮูป สามารถอธิบายหลักการฝึกเบื้องต้นได้ สามารถให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกายแก่บุคลทั่วไปและชุมชน โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ  4 ขึ้นไป

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  ระดับ 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.    จบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.    มีประกาศนียบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ออกกำลังกายจากหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ4 (ที่จัดโดยส่วนราชการ/หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขตามหลักสูตรที่กำหนดไว้) เอกสารดังกล่าวต้องแสดงว่าผ่านการอบรมมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี หรือ
3.    เป็นผู้ฝึกกีฬาหรือผู้นำการออกกำลังกาย มาแล้วโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี หรือ
4.    มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การกีฬา/ การออกกำลังกาย ภายใต้ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 4 ขึ้นไป มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

 

4องค์กรระดับชาติ อาทิ เช่น สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ผู้นำออกกำลังกาย ผู้ฝึกสอน

หมายเหตุ : (ข้อแนะนําเฉพาะสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
1.    มีความรู้ทักษะในทางปฏิบัติและผ่านการอบรมการทำ Basic life support (BLS) ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีอายุไม่เกิน 5 ปี
2.    มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง โดยมีผลการตรวจร่างกายไม่เกิน 3 เดือน
3.    จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสาร ในกรณีที่ต้องใช้เอกสาร/หลักฐานรับรอง ตัวอย่างเช่น
- ใบรับรองการอบรม ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือ
- แฟ้มสะสมผลงาน หรือ
- ใบรับรองจากหัวหน้างานหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ที่ปฏิบัติงานอยูj

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-DZUB-131A คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
SPT-FHST-132A ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ
SPT-UINR-133A ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับการเล่นกีฬา
SPT-LWBK-134A ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ
SPT-IWUZ-136A นำการออกกำลังกายแบบกลุ่มอย่างง่าย
SPT-KJRR-142A ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับบุคคลทั่วไป
SPT-TWUD-147A ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไป
SPT-XGKA-158A ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ
SPT-YSQE-159A พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ