หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

นำการออกกำลังกายแบบกลุ่มอย่างง่าย

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-IWUZ-136A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ นำการออกกำลังกายแบบกลุ่มอย่างง่าย

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ความสามารถในการนำออกกำลังกายแบบกลุ่มโดยอาศัยทักษะและความรู้ในการจัดเตรียมรูปแบบการออกกำลังกาย จัดช่วงเวลา ระยะเวลา กำหนดสถานที่และอุปกรณ์ในการนำออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10201.01 นำออกกำลังกายทั่วไป A.จัดเตรียมรูปแบบการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม 164639
10201.01 นำออกกำลังกายทั่วไป B.จัดช่วงเวลาและระยะเวลาการนำออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม 164640
10201.01 นำออกกำลังกายทั่วไป C.เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำออกกำลังตรงตามชนิดของการออกกำลังกาย 164641
10201.02 นำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ A.จัดเตรียมรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสม 164642
10201.02 นำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ B.จัดช่วงเวลาความหนักและระยะเวลาการนำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม 164643
10201.02 นำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ C.เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 164644
10201.03 นำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและหายใจ A.จัดเตรียมรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความอดทนของระบบหัวใจและหายใจได้อย่างเหมาะสม 164645
10201.03 นำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและหายใจ B.จัดช่วงเวลา ความหนักและระยะเวลาการนำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและหายใจได้อย่างเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม 164646
10201.03 นำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและหายใจ C.เตรียมสถานที่และและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำออกกำลังกายกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและหายใจ 164647

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการอบอุ่นร่างกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกาย การคลายอุ่นของร่างกาย

2. มีทักษะในการจัดเตรียมรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจและระบบหายใจได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะในการจัดช่วงเวลา ความหนักและระยะเวลาการนำออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้เกี่ยวกับการนำออกกำลังกายทั่วไป การนำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และ การนำออกกำลังกายเพื่อพัฒนาความอดทนของระบบหัวใจและระบบหายใจ

2. มีความรู้เกี่ยวกับการอบอุ่น ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและการคลายอุ่นของร่างกาย

3. มีความรู้เกี่ยวกับการกำหนดสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำออกกำลังตรงตามชนิดของการออกกำลังกาย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria)และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

ไม่มี

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบผ่านการอบรมที่เชื่อถือได้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียดไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ