หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับการเล่นกีฬา

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-UINR-133A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับการเล่นกีฬา

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ในหลักการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับการเล่นกีฬาได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10103.01 ทดสอบกำลัง (Power) A.จัดเตรียมอุปกรณ์ การทดสอบกำลัง 164612
10103.01 ทดสอบกำลัง (Power) B.ทดสอบกำลัง 164613
10103.01 ทดสอบกำลัง (Power) C.บันทึกการทดสอบกำลัง 164614
10103.02 ทดสอบด้านความคล่องตัว (Agility) A.จัดเตรียมอุปกรณ์การทดสอบด้านความคล่องตัว 164615
10103.02 ทดสอบด้านความคล่องตัว (Agility) B.ทดสอบด้านความคล่องตัว 164616
10103.02 ทดสอบด้านความคล่องตัว (Agility) C.บันทึกการทดสอบด้านความคล่องตัว 164617
10103.03 ทดสอบด้านความเร็ว (Speed) A.จัดเตรียมอุปกรณ์การทดสอบด้านความเร็ว 164618
10103.03 ทดสอบด้านความเร็ว (Speed) B.ทดสอบด้านความเร็ว 164619
10103.03 ทดสอบด้านความเร็ว (Speed) C.บันทึกการทดสอบด้านความเร็ว 164620
10103.04 ทดสอบด้านการทรงตัว (Balance) A.จัดเตรียมอุปกรณ์การทดสอบด้านการทรงตัว 164621
10103.04 ทดสอบด้านการทรงตัว (Balance) B.ทดสอบด้านการทรงตัว 164622
10103.04 ทดสอบด้านการทรงตัว (Balance) C.บันทึกการทดสอบด้านการทรงตัว 164623
10103.05 ทดสอบด้านปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time) A.จัดเตรียมอุปกรณ์การทดสอบด้านปฏิกิริยาตอบสนอง 164624
10103.05 ทดสอบด้านปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time) B.ทดสอบด้านปฏิกิริยาตอบสนอง 164625
10103.05 ทดสอบด้านปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time) C.บันทึกการทดสอบด้านปฏิกิริยาตอบสนอง 164626

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการอบอุ่นร่างกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การออกกำลังกาย การคลายอุ่นของร่างกาย

2. มีทักษะในการรทดสอบด้านกำลัง, ความคล่องตัว, ความเร็ว, การทรงตัว, และปฏิกิริยาตอบสนองได้

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับการเล่นกีฬา เช่น การทดสอบกำลัง, ความคล่องตัว, ความเร็ว, การทรงตัว, และปฏิกิริยาตอบสนองได้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria)และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

ไม่มี

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ