หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-FHST-132A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ - /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
เป็นผู้มีความรู้ในหลักการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
10102.01 วัดองค์ประกอบร่างกายได้ (Body composition) A.จัดเตรียมอุปกรณ์ การวัดองค์ประกอบร่างกายได้ 164597
10102.01 วัดองค์ประกอบร่างกายได้ (Body composition) B.อธิบายวิธีการ การวัดองค์ประกอบร่างกายได้ 164598
10102.01 วัดองค์ประกอบร่างกายได้ (Body composition) C.บันทึกค่าองค์ประกอบร่างกาย 164599
10102.02 ทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย (Flexibility) A.จัดเตรียมอุปกรณ์ การทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย 164600
10102.02 ทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย (Flexibility) B. อธิบายการทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย 164601
10102.02 ทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย (Flexibility) C.บันทึกการทดสอบความยืดหยุ่นของร่างกาย 164602
10102.03 ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength) A.จัดเตรียมอุปกรณ์ การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 164603
10102.03 ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength) B.อธิบายการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 164604
10102.03 ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength) C.บันทึกการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 164605
10102.04 ทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle Endurance) A.จัดเตรียมอุปกรณ์ การทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ 164606
10102.04 ทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle Endurance) B.อธิบายการทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ 164607
10102.04 ทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscle Endurance) C.บันทึกการทดสอบความอดทนของกล้ามเนื้อ 164608
10102.05 ทดสอบความอดทนของระบบหัวใจและหายใจ (Cardiorespiratory Endurance) A.จัดเตรียมอุปกรณ์ การทดสอบความอดทนของระบบหัวใจและหายใจ 164609
10102.05 ทดสอบความอดทนของระบบหัวใจและหายใจ (Cardiorespiratory Endurance) B.อธิบายการทดสอบความอดทนของระบบหัวใจและหายใจ 164610
10102.05 ทดสอบความอดทนของระบบหัวใจและหายใจ (Cardiorespiratory Endurance) C.บันทึกการทดสอบความอดทนของระบบหัวใจและหายใจ 164611

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการ จัดเตรียมเอกสารและบันทึก การวัดองค์ประกอบร่างกาย  ความอ่อนตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจและหายใจ

2. มีทักษะในการจัดเตรียมรูปแบบวิธีการ ขั้นตอน แสดงการทดสอบและสาธิตได้อย่างเหมาะสม

3. มีทักษะในการกำหนดสถานที่และและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินความพร้อมก่อนการออกกำลังกาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วัดองค์ประกอบร่างกาย ความอ่อนตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจและหายใจ

2. ความรู้เกี่ยวกับการทำการทดสอบวัดองค์ประกอบร่างกาย ความอ่อนตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบหัวใจและหายใจ

3. ความรู้เกี่ยวกับการให้ข้อมูลและประเมินผลการทดสอบ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน(Performance Criteria)และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

ไม่มี

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ผลการทดสอบความรู้

2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง    

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนดผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง

(ง) วิธีการประเมิน

1. ผู้ประเมินทำการประเมินความรู้ผู้เข้าทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้ และ/หรือเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตอธิบายถึงขอบเขตของการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆหรือสถานการณ์อื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานรวมถึงเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีทรัพยากรที่ใช้หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(ก) คำแนะนำ

ไม่มี

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1. การวัดองค์ประกอบร่างกาย (Body Composition) คือ การวัดหรือประเมินองค์ประกอบของร่างกาย เช่น ควาหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนัง (skinfold) %ไขมัน มวลไขมัน มวลกล้ามเนื้อ โดยการใช้เครื่องวัด เช่น caliper, BIA หรือ อื่นๆ

2. ความอ่อนตัว (flexibility) หมายถึงความสามารถของร่างกายในการเคลื่อนไหวให้ได้ทุกมุมอย่างเต็มที่ มีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบๆ ข้อต่อ ทำให้เคลื่อนไหวคล่องตัวไม่มีอาการติดขัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่สำคัญในชีวิตประจำวัน

3. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance) หมายถึง คุณสมบัติที่บุคคลสามารถเพียรพยายามทำงานในกิจกรรมที่ต้องใช้กลุ่มกล้ามเนื้อกลุ่มเดียวกันเป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น ดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง

4. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength) หมายถึง ปริมาณสูงสุดของแรงที่กล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่งหรือกลุ่มกล้ามเนื้อสามารถออกแรงต้านทานได้ ในช่วงการหดตัว 1 ครั้ง

5. ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด (Cardiorespiratory Endurance) หมายถึง สมรรถนะเชิงปฏิบัติของระบบไหลเวียนเลือด (หัวใจ หลอดเลือด) และระบบหายใจในการลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์กล้ามเนื้อ ทำให้ร่างกายสามารถยืนหยัดที่จะทำงานหรือออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นระยะเวลายาวนานได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการและวิธีการประเมินให้ดูในคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ