คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       เป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ตามรูปแบบที่ถูกกำหนด (ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) สามารถแก้ปัญหาพื้นฐาน โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือ และข้อมูลพื้นฐานได้ และเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการดำเนินการตามกระบวนการความปลอดภัยและสุขภาพ นำการออกกำลังกายกลุ่มแบบผสมผสาน ทำการแปลผลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสมรรถภาพทางกาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับอนุปริญญาในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือ 
2. เป็นผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 3 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
3. เป็นผู้ฝึกหรือผู้นำการออกกำลังกาย และให้คำแนะนำในการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายแก่บุคคลทั่วไปและชุมชนได้ มีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน้อย 2 ปี หรือ
4. มีประกาศนียบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ออกกำลังกายจากหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ4 (ที่จัดโดยส่วนราชการ/หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขตามหลักสูตรที่กำหนดไว้)/นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ5 เอกสารดังกล่าวต้องแสดงว่าผ่านการอบรมมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

หมายเหตุ : (ข้อแนะนําเฉพาะสําหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 
1. มีความรู้ทักษะในทางปฏิบัติและผ่านการอบรมการทำ Basic life support (BLS) ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีอายุไม่เกิน 5 ปี
2. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดโดยมีผลการตรวจร่างกายไม่เกิน 3 เดือน 
3. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสาร ในกรณีที่ต้องใช้เอกสาร/หลักฐานรับรอง ตัวอย่างเช่น
     - ใบรับรองการอบรม ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือ
     - แฟ้มสะสมผลงาน หรือ
     - ใบรับรองจากหัวหน้างานหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่
4. ในกรณีที่ ได้คุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ระดับ 3 มาแล้ว ให้เข้ารับการประเมินเฉพาะหนวยสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
     10202 นำการออกกำลังกายกลุ่มแบบผสมผสาน
     10501 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ
     10502 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ผู้นำออกกำลังกาย ผู้ฝึกสอน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-WNBM-257A คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
SPT-UOAV-258A ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ
SPT-FWKE-259A ทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับการเล่นกีฬา
SPT-IPCI-260A ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการกู้ชีพ
SPT-SLCU-262A นำการออกกำลังกายแบบกลุ่มอย่างง่าย
SPT-WLLG-263A นำการออกกำลังกายกลุ่มแบบผสมผสาน
SPT-GKME-268A ออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับบุคคลทั่วไป
SPT-HQYF-273A ถ่ายทอดองค์ความรู้ทั่วไป
SPT-GSHC-284A ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ
SPT-IZNQ-285A พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ