คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้ระดับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี และทักษะการสอนภาคปฏิบัติในสระ แหล่งน้ำนิ่ง และแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่พัฒนามาจากผู้ฝึกสอนระดับ 5 ที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญเรื่องแนวคิดพื้นฐาน หลักการและเทคนิคการสอน และการฝึกอบรมนักดำน้ำ รวมถึงการสอนในหลักสูตร advance หลักสูตรเฉพาะทาง หลักสูตรช่วยเหลือนักดำน้ำ และการเป็นผู้นำการดำน้ำ ทำให้สามารถนำไปสอนได้อย่างปลอดภัยและเต็มความสามารถ ในการควบคุมการฝึกอบรมตามหลักสูตรดำน้ำระดับพื้นฐานทั้งหมดของ CMAS 
เช่น หลักสูตรการดำผิวน้ำ (Snorkeling) หลักสูตรดำน้ำลึก ระดับ 1 star, 2 star, 3 star หลักสูตรผู้ฝึกสอนหลักสูตรเฉพาะทาง (Specialty Diving หรือ Specialty Instructor) ที่ได้รับอนุญาตให้สอนได้โดยผู้ฝึกสอนในระดับ CMAS 1 Star Instructor หรือหลักสูตรมาตรฐานที่เทียบเท่าทั้งหมด รวมถึงเป็นผู้ช่วยสอน (Assistance Instructor) ในหลักสูตร Instructor Training Course  มีความรู้ระดับชำนาญด้านทฤษฎีและทักษะต่างๆ ของการสอนดำน้ำระดับต่างๆ การจัดฝึกอบรม วิธีการสอน การจัดการสอน กระบวนการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับการรับรู้ในระดับผู้ใหญ่ และระดับเยาวชน และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมการทั่วไป การตั้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ การเตรียมบทเรียน การวางแผนการสอน การนำเสนอบทเรียนต่าง ๆ การใช้สื่อการสอน การตอบสนองต่อผู้เรียน เพื่อใช้ในระหว่างการสอน หรือมอบให้ศึกษาก่อนการเรียน 
การจัดเตรียมห้องเรียน การวางผังห้องเรียน และการควบคุมชั้นเรียน ผู้เรียนจะแสดงให้ผู้ฝึกสอนถึงความสามารถในการวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน การให้ออกซิเจน การช่วยเหลือนักดำน้ำ และการจัดการการกู้ภัย ต้องแสดงให้ผู้ฝึกสอนเห็นถึงความสามารถในการสอน ควบคุม และประเมินทักษะการดำน้ำของผู้เรียนระหว่างการฝึกฝนและสอบในสระได้ ทั้งหลักสูตรในระดับ 1 Star, 2 Star และ 3 Star รวมทั้งหลักสูตรการช่วยเหลือนักดำน้ำ ได้อย่างมั่นใจ และมีความปลอดภัยทั้งในสระ และแหล่งน้ำธรรมชาติ  มีความสามารถและทักษะการสอน สามารถเตรียมสื่อการสอน ทักษะด้านการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติตามที่กำหนดในหลักสูตรการฝึกอบรมนักดำน้ำของ CMAS เช่น การดำน้ำแบบผิวน้ำ (Snorkeling) และการดำน้ำลึก (SCUBA) ผู้ฝึกสอนต้องมีความสามารถในการสาธิตวิธีการแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ เหตุฉุกเฉินในการดำน้ำ การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการดำน้ำ เช่น การให้ออกซิเจน ทักษะการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการดำน้ำ การกู้ภัยตามมาตรฐานที่กำหนดในหลักสูตรการฝึกอบรมนักดำน้ำระดับ One Star Diver โดยแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถในการสอนภาคสระ แหล่งน้ำนิ่ง และแหล่งน้ำธรรมชาติ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ  อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 6 และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 

1.    ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
1.1     เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 20 ปี (ไม่จำกัดอายุสูงสุด) และ
- หลักฐานการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนในระดับ CMAS Two Star Instructor  หรือเทียบเท่า และ
- ผู้เรียนจะต้องมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 25 คอร์ส (ทั้งภาคทฤษฎี และในแหล่งน้ำธรรมชาติ) และ
- หนังสือรับรองการเป็นผู้ช่วยฝึกสอนดำน้ำระดับ Three Star Instructor สอนในหลักสูตร One Star Instructor Training Program มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และ
- หลักฐานการฝึกอบรมในหลักสูตร CMAS Oxygen Administration หรือการรับรองที่เทียบเท่า (ขึ้นอยู่กับที่กฎหมายกำหนด) และหลักฐานการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิต (CPR) 
ที่เป็นปัจจุบัน และอยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน และจรรยาบรรณ ของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการดำน้ำอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
1.2 หรือ เป็นผู้ฝึกสอนดำน้ำขั้นต้น CMAS Two Star Instructor ที่อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย ซึ่งสงวนสิทธิไว้ซึ่งการเพิกถอนบัตรดำน้ำและสิทธิต่าง ๆ ตามคุณสมบัติของผู้ผ่านหลักสูตร CMAS Two Star Instructor ที่ออกโดยสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย หรือสถาบันดำน้ำอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
    2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 6 ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
            2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะจำนวน 7 หน่วยของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ฝึกสอนดำน้ำ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-NMOH-237A จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนดำน้ำ และให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้เรียนดำน้ำ
SPT-QUHS-238A เตรียมการสอน สื่อ และอุปกรณ์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักสูตรการดำน้ำ เฉพาะทาง
SPT-DWZN-239A ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคทฤษฎีในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทาง
SPT-CAOX-240A ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทาง
SPT-EHSN-241A ประเมินผล ภาคทฤษฎีในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทาง
SPT-YQJC-242A ประเมินผล ภาคปฎิบัติ ณ สระว่ายน้ำในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทาง
SPT-VGSY-243A ประเมินผล ภาคปฎิบัติ ณ แหล่งน้ำธรรมชาติในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทาง
SPT-OSBP-244A ออกบัตรรับรองให้กับนักดำน้ำที่ผ่านการประเมินในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0401-A : สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ