หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมการสอน สื่อ และอุปกรณ์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักสูตรการดำน้ำ เฉพาะทาง

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-QUHS-238A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมการสอน สื่อ และอุปกรณ์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักสูตรการดำน้ำ เฉพาะทาง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้เชิงทฤษฎีและหลักการในการดำน้ำตามมาตรฐานหลักสูตร  สามารถจัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎี และอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการสอนผู้เรียนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
 มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3202.01

เตรียมข้อมูลความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

1. สามารถอธิบายเนื้อหาการสอนในหลักสูตรภาคทฤษฏีได้ตามมาตรฐานหลักสูตร

DI3202.01.01 180946
3202.01

เตรียมข้อมูลความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

2.ส ามารถอธิบายเนื้อหาการสอนในหลักสูตรภาคปฏิบัติได้ตามมาตรฐานหลักสูตร

DI3202.01.02 180947
3202.01

เตรียมข้อมูลความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถจัดทำแผนการสอน กระบวนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรได้ครบถ้วน

DI3202.01.03 180948
3202.02

จัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎี

1.สามารถจัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎีให้มีเนื้อหาครบถ้วนตามมาตรฐานหลักสูตร เช่น เอกสาร วิดีโอ 

DI3202.02.01 180949
3202.02

จัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎี

2. สามารถแนะนำแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำได้ชัดเจนตรงตามมาตรฐานหลักสูตร เช่น ข้อมูลตารางน้ำ (น้ำขึ้นน้ำลง) รูปแบบลักษณะพื้นที่การดำน้ำชายหาด 

DI3202.02.02 180950
3202.02

จัดเตรียมสื่อการสอนภาคทฤษฎี

3. สามารถปรับใช้สื่อการสอนต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือช่วงเวลาในการสอนดำน้ำได้

DI3202.02.03 180951
3202.03

จัดเตรียมการสอนภาคปฏิบัติ

1.สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์การสอนภาคปฎิบัติประกอบด้วยอุปกรณ์ดำน้ำขั้นพื้นฐาน อุปกรณ์ดำน้ำลึก อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และอุปกรณ์ทั่วไปได้ตามมาตรฐานหลักสูตร

DI3202.03.01 180952
3202.03

จัดเตรียมการสอนภาคปฏิบัติ

2. จัดเตรียมสถานที่สำหรับการสอนในสระน้ำหรือแหล่งน้ำนิ่งได้ตามมาตรฐานหลักสูตร

DI3202.03.02 180953
3202.03

จัดเตรียมการสอนภาคปฏิบัติ

3. เลือกพื้นที่สำหรับการสอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ(ทะเล) ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมตามมาตรฐานหลักสูตร

DI3202.03.03 180954

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะสามารถอธิบายรายละเอียดเนื้อหาภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติได้ตามมาตรฐานหลักสูตร

2. มีทักษะสามารถจัดเตรียมสื่อ และอุปกรณ์การสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติได้ และสามารถปรับใช้  สื่อการสอนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

3. มีทักษะในการเลือกพื้นที่สำหรับการสอนภาคปฏิบัติทั้งในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ (ทะเล)ที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมตามมาตรฐานหลักสูตร

4. มีทักษะสามารถสาธิตขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง

5. มีทักษะสามารถดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ในการฝึกทักษะการปฏิบัติได้ตามมาตรฐานหลักสูตร

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

2. มีความรู้สามารถจัดทำแผนการสอน กระบวนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตามลำดับที่ กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรได้ครบถ้วน

3. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียมสื่อการสอน พื้นที่สำกรับการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ได้อย่าเหมาะสม และปลอดภัยสำหรับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร

4. มีความรู้สามารถแนะนำแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำได้ชัดเจนตรงตามมาตรฐานหลักสูตร เช่น ข้อมูลตารางน้ำ (น้ำขึ้นน้ำลง) รูปแบบลักษณะพื้นที่การดำน้ำชายหาด


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตามมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม

2. เป็นผู้ที่มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ และภาษามือสำหรับการสื่อสารในงานดำน้ำ

3. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถจัดทำแผนการสอน กระบวนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตามลำดับที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตรได้ครบถ้วน

4. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัยสำหรับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ