หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผล ภาคปฎิบัติ ณ แหล่งน้ำธรรมชาติในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทาง

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-VGSY-243A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผล ภาคปฎิบัติ ณ แหล่งน้ำธรรมชาติในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทาง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้เชิงทฤษฎีและหลักการในการวางแผนเตรียมการ และดำเนินการประเมินผลภาคปฏิบัติที่แหล่งน้ำธรรมชาติกับผู้เรียนดำน้ำได้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด  สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการสอนผู้เรียนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3207.01

ประเมินสภาวะจิตใจความพร้อมของผู้เรียนก่อนสอบภาคปฏิบัติ ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ

1. อธิบายสภาวะจิตใจของผู้เรียนที่ส่งผลต่อการสอบภาคปฏิบัติได้ชัดเจน 

DI3207.01.01 181002
3207.01

ประเมินสภาวะจิตใจความพร้อมของผู้เรียนก่อนสอบภาคปฏิบัติ ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ

2.  สามารถประเมินความพร้อมทางสภาวะจิตใจของผู้เข้าสอบก่อนสอบภาคปฏิบัติ

DI3207.01.02 181003
3207.01

ประเมินสภาวะจิตใจความพร้อมของผู้เรียนก่อนสอบภาคปฏิบัติ ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ

3. สามารถสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่สอบให้ผู้เข้าสอบ

DI3207.01.03 181004
3207.03

อธิบายข้อมูลการดำน้ำในการสอบภาคปฏิบัติ เช่น สถานที่ สภาพแหล่งน้ำ ทบทวนสัญญาณมือ และข้อมูลความปลอดภัยให้กับผู้สอบ 

1.สามารถอธิบายรายละเอียดของสถานที่ สภาวะแวดล้อมของแหล่งน้ำธรรมชาติที่จะใช้สำหรับการทดสอบได้

DI3207.03.01 181005
3207.03

อธิบายข้อมูลการดำน้ำในการสอบภาคปฏิบัติ เช่น สถานที่ สภาพแหล่งน้ำ ทบทวนสัญญาณมือ และข้อมูลความปลอดภัยให้กับผู้สอบ 

2.สามารถอธิบายข้อมูล ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยได้

DI3207.03.02 181006
3207.03

อธิบายข้อมูลการดำน้ำในการสอบภาคปฏิบัติ เช่น สถานที่ สภาพแหล่งน้ำ ทบทวนสัญญาณมือ และข้อมูลความปลอดภัยให้กับผู้สอบ 

3.สามารถทบทวนชี้แจงสัญญาณมือในการสื่อสารต่างๆ ใต้น้ำได้ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบได้

DI3207.03.03 181007
3207.04

ทำการสอบโดยการให้สัญญาณมือ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้กับผู้เข้าสอบ


1.สามารถส่งสัญญาณมือแจ้งการทดสอบทักษะต่างๆ ได้ถูกต้อง

DI3207.04.01 181008
3207.04

ทำการสอบโดยการให้สัญญาณมือ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้กับผู้เข้าสอบ


2.สามารถกำหนดตำแหน่งและระยะที่ปลอดภัยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนระหว่างการทดสอบให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน

DI3207.04.02 181009
3207.04

ทำการสอบโดยการให้สัญญาณมือ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้กับผู้เข้าสอบ


3.สามารถดำเนินการสอบประเมินผลได้ด้วยความปลอดภัย

DI3207.04.03 181010
320702

วางแผนการสอบภาคปฎิบัติ ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ 

1. สามารถเตรียมสถานที่สอบได้เหมาะสมกับรูปแบบการประเมินผลภาคปฎิบัติ

DI320702.01 181018
320702

วางแผนการสอบภาคปฎิบัติ ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ 

2. กำหนดเวลาและจำนวน Dive ที่เหมาะสมในการประเมินผลภาคปฎิบัติ

DI320702.02 181019
320702

วางแผนการสอบภาคปฎิบัติ ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ 

3. กำหนดหัวข้อและรายละเอียดในแต่ละ Dive ของการทดสอบภาคปฎิบัติ โดยอิงกับมาตรฐาน CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

DI320702.03 181020
320702

วางแผนการสอบภาคปฎิบัติ ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ 

4.อธิบายหัวข้อทักษะที่จำเป็นและชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินผลการทดสอบดำน้ำให้แก่ผู้เข้าสอบ

DI320702.04 181021
320702

วางแผนการสอบภาคปฎิบัติ ณ แหล่งน้ำธรรมชาติ 

5.สามารถแจ้งผลการประเมินผลการสอบทฤษฎีให้แก่ผู้เข้าสอบได้

DI320702.05 181022

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะสามารถอธิบายสภาวะจิตใจของผู้เรียนที่ส่งผลต่อการสอบภาคปฏิบัติได้ชัดเจน ประเมินความพร้อมทางสภาวะจิตใจของผู้เข้าสอบก่อนสอบ

2. มีทักษะสามารถสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่สอบให้ผู้เข้าสอบ

3. มีทักษะสามารถเตรียมสถานที่สอบได้เหมาะสมกับรูปแบบการประเมินผลภาคปฎิบัติ

4. มีทักษะสามารถกำหนดจำนวนไดฟ์ (Dive) หัวข้อและรายละเอียดการทดสอบภาคปฎิบัติในแต่ละ ไดฟ์ (Dive) ของการทดสอบภาคปฎิบัติ ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

6. มีทักษะสามารถอธิบายหัวข้อทักษะที่จำเป็นและชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินผลการทดสอบดำน้ำให้แก่ผู้เข้าสอบ

5. มีทักษะสามารถอธิบายข้อมูล ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยได้ ทบทวนชี้แจงสัญญาณมือในการสื่อสารใต้น้ำและส่งสัญญาณมือแจ้งการทดสอบทักษะต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

6. มีทักษะสามารถดำเนินการสอบประเมินผลได้ด้วยความปลอดภัย และแจ้งผลการประเมินผลการสอบทฤษฎีให้แก่ผู้เข้าสอบได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้สามารถอธิบายสภาวะจิตใจของผู้เรียนที่ส่งผลต่อการสอบภาคปฏิบัติได้ชัดเจนประเมินความพร้อมทางสภาวะจิตใจของผู้เข้าสอบก่อนสอบภาคปฏิบัติ

2. มีความรู้สามารถเตรียมสถานที่สอบได้เหมาะสมกับรูปแบบการประเมินผลภาค

3. มีความรู้สามารถกำหนดจำนวนไดฟ์ (Dive) หัวข้อและรายละเอียดการทดสอบภาคปฎิบัติในแต่ละ ไดฟ์ (Dive) ของการทดสอบภาคปฎิบัติ ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

4. มีความรู้สามารถอธิบายหัวข้อทักษะที่จำเป็นและชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินผลการทดสอบดำน้ำให้แก่ผู้เข้าสอบได้

5. มีความรู้สามารถอธิบายข้อมูล ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยได้ ทบทวนชี้แจงสัญญาณมือในการสื่อสารใต้น้ำและส่งสัญญาณมือแจ้งการทดสอบทักษะต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

6. มีความรู้สามารถรับรองผลการฝึกอบรมของผู้ฝึกสอนดำน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถอธิบายสภาวะจิตใจของผู้เรียนที่ส่งผลต่อการสอบภาคปฏิบัติได้ชัดเจนประเมินความพร้อมทางสภาวะจิตใจของผู้เข้าสอบก่อนสอบภาคปฏิบัติ

2. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถเตรียมสถานที่สอบได้เหมาะสมกับรูปแบบการประเมินผลภาค

3. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถกำหนดจำนวนไดฟ์ (Dive) หัวข้อและรายละเอียดการทดสอบภาคปฎิบัติในแต่ละ ไดฟ์ (Dive) ของการทดสอบภาคปฎิบัติ ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

4. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายหัวข้อ และทักษะที่จำเป็นและชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินผลการทดสอบดำน้ำให้แก่ผู้เข้าสอบ

5. เป็นผู้ที่มีทักษะสามารถอธิบายข้อมูล ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยได้ ทบทวนชี้แจงสัญญาณมือในการสื่อสารใต้น้ำและส่งสัญญาณมือแจ้งการทดสอบทักษะต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการทดสอบได้อย่างถูกต้อง

6. เป็นผู้ที่มีทักษะสามารถดำเนินการสอบประเมินผลได้ด้วยความปลอดภัย และแจ้งผลการประเมินผลการสอบทฤษฎีให้แก่ผู้เข้าสอบได้

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ