หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทาง

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-CAOX-240A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทาง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้เชิงทฤษฎีและหลักการในการเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในสอนดำน้ำภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ และสอนดำน้ำตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการสอนผู้เรียนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3204.01

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ

1. สามารถวางแผนการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสมปลอดภัยและตรงตามที่กำหนดตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรเทียบเท่าได้

DI3204.01.01 180961
3204.01

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ

2. สามารถเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสมและปลอดภัย

DI3204.01.02 180962
3204.01

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ

3. สามารถเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้ เช่น อุปกรณ์บอกตำแหน่ง (โดยผู้สอนจัดเตรียมทุ่นบอกตำแหน่ง)

DI3204.01.03 180963
3204.01

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ

4.จัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เหมาะสมกับกิจกรรมการดำน้ำ เช่น ชุดให้ออกซิเจนพร้อมถังที่สามารถให้ออกซเจนบริสุทธิ์ และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเข้าถึงหน่วยให้บริการแพทย์ฉุกเฉินทางการแพทย์

DI3204.01.04 180964
3204.01

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ

5. ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนดำน้ำแก่ผู้เรียน เช่น แนะนำผู้ช่วยสอน ขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุฉุกเฉิน และการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นต้น

DI3204.01.05 180965
3204.01

จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติ

6. ดำเนินการสอนภาคปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรเทียบเท่าได้

DI3204.01.06 180966
3204.02

จัดเตรียมสถานที่สอนภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ

1.สามารถประเมินความเสี่ยงของสถานที่ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในระหว่างการสอนได้

DI3204.02.01 180967
3204.02

จัดเตรียมสถานที่สอนภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ

2. สามารถเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ

DI3204.02.02 180968
3204.02

จัดเตรียมสถานที่สอนภาคปฏิบัติในสระว่ายน้ำ

3. สามารถเตรียมแผนและซักซ้อมกับทีมงานในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ

DI3204.02.03 180969
3204.03

จัดเตรียมเลือกสถานที่สอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1. สามารถประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการสอนได้ เช่น พื้นที่ที่ไม่มีกระแสน้ำ มีความลึกเหมาะสม สภาพแสงส่องมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ใช่เส้นทางเดินเรือหรือมีการจอดเรือในพื้นที่นั้นๆ

DI3204.03.01 180970
3204.03

จัดเตรียมเลือกสถานที่สอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ

2. สามารถประเมินความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เรียนได้

DI3204.03.02 180971
3204.03

จัดเตรียมเลือกสถานที่สอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ

3. สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายที่สามารถจะเกิดระหว่างการสอนได้เหมาะสม

DI3204.03.03 180972
3204.03

จัดเตรียมเลือกสถานที่สอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ

4. สามารถอธิบายแนวทางแผนการจัดการและการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้เรียนได้

DI3204.03.04 180973
3204.03

จัดเตรียมเลือกสถานที่สอนภาคปฏิบัติในแหล่งน้ำธรรมชาติ

5. สามารถให้ข้อมูลจุดดำน้ำ โดยเฉพาะอันตรายที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการดำน้ำ (เช่น สิ่งกีดขวางใต้น้ำ) การจัดกลุ่มดำน้ำ ระดับความลึกของแหล่งน้ำ และเวลาที่จะดำน้ำเป็นต้น

DI3204.03.05 180974
3204.04

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในสระว่ายน้ำ

1.สามารถสอนเนื้อหาในสระว่ายน้ำได้ตามลำดับขั้นตอนที่วางไว้

DI3204.04.01 180975
3204.04

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในสระว่ายน้ำ

2. สามารถสอนรายละเอียดเนื้อหาในสระว่ายน้ำได้ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

DI3204.04.02 180976
3204.04

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในสระว่ายน้ำ

3. สามารถเตรียมอุปกรณ์และแนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนในสระว่ายน้ำได้เหมาะสม

DI3204.04.03 180977
3204.05

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

1. สามารถสอนดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ตามสำดับที่กำหนดไว้

DI3204.05.01 180978
3204.05

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

2. สามารถสอนรายละเอียดเนื้อหาในแหล่งน้ำธรรมชาติได้ครอบคลุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานหลักสูตร

DI3204.05.02 180979
3204.05

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

3.สามารถประเมิน จากการสังเกตผู้เรียนให้ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเอง และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่นเมื่อผู้เรียนตื่นตระหนก

DI3204.05.03 180980
3204.05

สอนดำน้ำในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ในแหล่งน้ำธรรมชาติ

4. สามารถสาธิตทักษะต่างๆ การแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานหลักสูตร  CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

DI3204.05.04 180981
3204.06

ติดตามความพร้อมของผู้เรียนดำน้ำในการทดสอบและประเมินผล

1. สามารถประเมินความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการสอบและการประเมินผลภาคปฎิบัติ

DI3204.06.01 180982
3204.06

ติดตามความพร้อมของผู้เรียนดำน้ำในการทดสอบและประเมินผล

2. สามารถสอบและประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียนในทักษะต่างๆ ตามมาตรฐาน หลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

DI3204.06.02 180983
3204.06

ติดตามความพร้อมของผู้เรียนดำน้ำในการทดสอบและประเมินผล

3. สามารถแจ้งผลการประเมินผลการสอบปฏิบัติให้แก่ผู้เรียนได้

DI3204.06.03 180984

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีความรู้และทักษะสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนดำน้ำแก่ผู้เรียน เช่น แนะนำผู้ช่วยสอน ขั้นตอนการปฏิบัติในเหตุฉุกเฉิน และการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นต้น

2. มีความรู้และทักษะสามารถดำเนินการสอนภาคปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรเทียบเท่าได้

3. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความเสี่ยงของสถานที่ที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายในระหว่างการสอนได้ ทั้งในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติ

4. มีความรู้และทักษะสามารถเตรียมอุปกรณ์ แนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ และการเตรียมแผนและซักซ้อมกับทีมงานเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างการสอนภาคปฏิบัติทั้งในสระว่ายน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

5. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความเสี่ยงของแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการสอนได้ เช่น พื้นที่ที่ไม่มีกระแสน้ำ มีความลึกเหมาะสม สภาพแสงส่องมองเห็นได้ชัด ไม่ใช่เส้นทางเดินเรือหรือมีการจอดเรือในพื้นที่นั้นๆ

6. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เรียนได้

7. มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายแนวทางแผนการจัดการและการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้เรียนได้

8. มีความรู้และทักษะสามารถให้ข้อมูลจุดดำน้ำ โดยเฉพาะอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการดำน้ำ (เช่น สิ่งกีดขวางใต้น้ำ) การจัดกลุ่มดำน้ำ ระดับความลึกของแหล่งน้ำ และเวลาที่จะใช้สำหรับการดำน้ำ เป็นต้น

9.  มีความรู้และทักษะสามารถสอนเนื้อหาในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติได้ตามลำดับขั้นตอน และครอบคลุมเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

10. มีความรู้และทักษะสามารถประเมิน สังเกตผู้เรียนสามารถให้ป้องกันตนเอง และช่วยเหลือผู้เรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อผู้เรียนตื่นตระหนก

11. มีความรู้และทักษะสามารถสาธิตทักษะต่างๆ การแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

12. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการสอบและการประเมินผลภาคปฎิบัติ

13. มีความรู้และทักษะสามารถสอบและประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียนในทักษะต่างๆ ตามมาตรฐาน หลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้สามารถวางแผนการสอนภาคปฏิบัติทั้งในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติได้เหมาะสมปลอดภัย และตรงตามที่กำหนดตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรเทียบเท่าได้

2. มีความรู้สามารถเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสม และปลอดภัยทั้งในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

3. มีความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติสำหรับการสอนในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติได้ เช่น อุปกรณ์บอกตำแหน่ง (โดยผู้สอนจัดเตรียมทุ่นบอกตำแหน่ง)

4. มีความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เหมาะสมกับกิจกรรมการดำน้ำ เช่น ชุดให้ออกซิเจนพร้อมถังที่สามารถให้ออกซเจนบริสุทธิ์ และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเข้าถึงหน่วยให้บริการแพทย์ฉุกเฉินทางการแพทย์

5. มีความรู้สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนดำน้ำแก่ผู้เรียน เช่น แนะนำผู้ช่วยสอน ขั้นตอน 

   การปฏิบัติในเหตุฉุกเฉิน และการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นต้น

6. มีความรู้สามารถดำเนินการสอนภาคปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรเทียบเท่าได้

7. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความเสี่ยงของสถานที่ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย

    ระหว่างการสอนได้ ทั้งในสระว่ายน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

8. มีความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์ แนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ และการเตรียมแผนและซักซ้อมกับทีมงานเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างการสอนภาคปฏิบัติทั้งในสระว่ายน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

9. มีความรู้สามารถประเมินความเสี่ยงของสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการสอนได้ เช่น พื้นที่ที่ไม่มีกระแสน้ำ มีความลึกเหมาะสม สภาพแสงส่องมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ใช่ เส้นทางเดินเรือหรือมีการจอดเรือในพื้นที่นั้นๆ

10. มีความรู้สามารถประเมินความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เรียนได้

11. มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายแนวทางแผนการจัดการและการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้เรียนได้

12. มีความรู้และทักษะสามารถให้ข้อมูลจุดดำน้ำ โดยเฉพาะอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการดำน้ำ (เช่น สิ่งกีดขวางใต้น้ำ) การจัดกลุ่มดำน้ำ ระดับความลึกของแหล่งน้ำ และเวลาที่จะใช้สำหรับการดำน้ำ เป็นต้น

13. มีความรู้และทักษะสามารถสอนเนื้อหาทั้งในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติได้ตามลำดับขั้นตอน และครอบคลุมเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

14. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินจากการสังเกต ให้ผู้เรียนสามารถให้ป้องกันตนเอง และให้ความช่วยเหลือผู้เรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อผู้เรียนตื่นตระหนก

15. มีความรู้และทักษะสามารถสาธิตทักษะต่างๆ การแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

16. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการสอบและการประเมินผลภาคปฎิบัติ

17. มีความรู้และทักษะสามารถสอบและประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียนในทักษะต่างๆ ตามมาตรฐาน หลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. มีความรู้สามารถวางแผนการสอนภาคปฏิบัติทั้งในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติได้เหมาะสมปลอดภัย และตรงตามที่กำหนดตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรเทียบเท่าได้

2. มีความรู้สามารถเตรียมสถานที่ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสม และปลอดภัยทั้งในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

3. มีความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอนภาคปฏิบัติสำหรับการสอนในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติได้ เช่น อุปกรณ์บอกตำแหน่ง (โดยผู้สอนจัดเตรียมทุ่นบอกตำแหน่ง)

4. มีความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลที่เหมาะสมกับกิจกรรมการดำน้ำ เช่น ชุดให้ออกซิเจนพร้อมถังที่สามารถให้ออกซเจนบริสุทธิ์ และเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเข้าถึงหน่วยให้บริการแพทย์ฉุกเฉินทางการแพทย์

5. มีความรู้สามารถให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนดำน้ำแก่ผู้เรียน เช่น แนะนำผู้ช่วยสอน ขั้นตอน 

   การปฏิบัติในเหตุฉุกเฉิน และการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นต้น

6. มีความรู้สามารถดำเนินการสอนภาคปฏิบัติตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรเทียบเท่าได้

7. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความเสี่ยงของสถานที่ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตราย

    ระหว่างการสอนได้ ทั้งในสระว่ายน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

8. มีความรู้สามารถเตรียมอุปกรณ์ แนวทางป้องกันอันตรายในระหว่างการสอนภาคปฏิบัติ และการเตรียมแผนและซักซ้อมกับทีมงานเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างการสอนภาคปฏิบัติทั้งในสระว่ายน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ

9. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความเสี่ยงของสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติที่เหมาะสมสำหรับการสอนได้ เช่น พื้นที่ที่ไม่มีกระแสน้ำ มีความลึกเหมาะสม สภาพแสงส่องมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ใช่เส้นทางเดินเรือหรือมีการจอดเรือในพื้นที่นั้นๆ

10. มีความรู้สามารถประเมินความเสี่ยงจากสิ่งมีชีวิตที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้เรียนได้

11. มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายแนวทางแผนการจัดการและการช่วยเหลือฉุกเฉินแก่ผู้เรียนได้

12. มีความรู้และทักษะสามารถให้ข้อมูลจุดดำน้ำ โดยเฉพาะอันตรายที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการดำน้ำ (เช่น สิ่งกีดขวางใต้น้ำ) การจัดกลุ่มดำน้ำ ระดับความลึกของแหล่งน้ำ และเวลาที่จะใช้สำหรับการดำน้ำ เป็นต้น

13. มีความรู้และทักษะสามารถสอนเนื้อหาทั้งในสระว่ายน้ำ และแหล่งน้ำธรรมชาติได้ตามลำดับขั้นตอน และครอบคลุมเนื้อหาตามที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

14. มีความรู้และทักษะสามารถประเมิน สังเกตผู้เรียนสามารถให้ป้องกันตนเอง และช่วยเหลือผู้เรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น เมื่อผู้เรียนตื่นตระหนก

15. มีความรู้และทักษะสามารถสาธิตทักษะต่างๆ การแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำให้แก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

16. มีความรู้และทักษะสามารถประเมินความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการสอบและการประเมินผลภาคปฎิบัติ

17. มีความรู้และทักษะสามารถสอบและประเมินผลการปฏิบัติของผู้เรียนในทักษะต่างๆ ตามมาตรฐาน หลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ