หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผล ภาคทฤษฎีในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทาง

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-EHSN-241A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผล ภาคทฤษฎีในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทาง

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ



6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้เชิงทฤษฎีและหลักการในการวางแผนเตรียมการ และดำเนินการประเมินผลภาคทฤษฎีกับผู้เรียนดำน้ำได้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด  สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการสอนผู้เรียนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
 มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3205.01

วางแผนเตรียมการประเมินผลภาคทฤษฎี 

1. เตรียมสถานที่ได้เหมาะสมกับรูปแบบการประเมินผลภาคทฤษฎี 

DI3205.01.01 180985
3205.01

วางแผนเตรียมการประเมินผลภาคทฤษฎี 

2. กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการประเมินผลภาคทฤษฎี

DI3205.01.02 180986
3205.01

วางแผนเตรียมการประเมินผลภาคทฤษฎี 

3. แจ้งแผนและแนวทางการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีให้กับผู้เรียนได้ชัดเจน

DI3205.01.03 180987
3205.02

เตรียมแบบทดสอบภาคทฤษฎี

1. จัดเตรียมรูปแบบการประเมินภาคทฤษฎีให้เหมาะสม

DI3205.02DI3205.02.01 180988
3205.02

เตรียมแบบทดสอบภาคทฤษฎี

2. จัดเตรียมเนื้อหาของแบบทดสอบให้เหมาะสมและครอบคลุมกับเนื้อหาภาคทฤษฎีทั้งหมด โดยอิงกับมาตรฐาน CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

DI3205.02DI3205.02.02 180989
3205.02

เตรียมแบบทดสอบภาคทฤษฎี

3.กำหนดวิธีการทดสอบประเมินผลให้เหมาะสมและสามารถวัดผลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น สัมภาษณ์ หรือการสอบข้อเขียน

DI3205.02DI3205.02.03 180990
3205.03

ดำเนินการทดสอบประเมินผลภาคทฤษฎี

1. ดำเนินการทดสอบตามรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้เรียน

DI3205.03.01 180991
3205.03

ดำเนินการทดสอบประเมินผลภาคทฤษฎี

2.  ชี้แจงเกณฑ์การประเมินภาคทฤษฎีให้กับผู้เรียนได้ชัดเจน

DI3205.03.02 180992
3205.03

ดำเนินการทดสอบประเมินผลภาคทฤษฎี

3.  ควบคุมการประเมินภาคทฤษฎีให้เป็นไปตามความเรียบร้อย

DI3205.03.03 180993
3205.03

ดำเนินการทดสอบประเมินผลภาคทฤษฎี

4. สามารถแจ้งผลการประเมินผลการสอบทฤษฎีให้แก่ผู้เรียนได้

DI3205.03.04 180994

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะสามารถดำเนินการทดสอบตามรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้เรียน

2. มีทักษะสามารถชี้แจงเกณฑ์การประเมินภาคทฤษฎีให้กับผู้เรียนได้ชัดเจน

3. มีทักษะสามารถควบคุมการประเมินภาคทฤษฎีให้เป็นไปตามความเรียบร้อย

4. มีทักษะสามารถแจ้งผลการประเมินผลการสอบทฤษฎีให้แก่ผู้เรียนได้

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ในการจัดเตรียมสถานที่ได้เหมาะสมกับรูปแบบการประเมินผลภาคทฤษฎี และสามารถกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการประเมินผลภาคทฤษฎี

2. มีความรู้และทักษะสามารถแจ้งแผนและแนวทางการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีให้กับผู้เรียนได้ชัดเจน

3. มีความรู้สามารถจัดเตรียมรูปแบบการประเมินภาคทฤษฎีให้เหมาะสม

4. มีความรู้สามารถจัดเตรียมเนื้อหาของแบบทดสอบให้เหมาะสมและครอบคลุมกับเนื้อหาภาคทฤษฎีทั้งหมดตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้ 

5. มีความรู้สามารถกำหนดวิธีการทดสอบประเมินผลให้เหมาะสมและสามารถวัดผลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น สัมภาษณ์ หรือการสอบข้อเขียน

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความรู้ในการจัดเตรียมสถานที่ได้เหมาะสมกับรูปแบบการประเมินผลภาคทฤษฎี และสามารถกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการประเมินผลภาคทฤษฎี

2. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถแจ้งแผนและแนวทางการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ภาคทฤษฎีให้กับผู้เรียนได้ชัดเจน 

3. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถจัดเตรียมรูปแบบการประเมินภาคทฤษฎีให้เหมาะสม และจัดเตรียมเนื้อหาของแบบทดสอบให้เหมาะสมและครอบคลุมกับเนื้อหาภาคทฤษฎีทั้งหมดตามมาตรฐานหลักสูตร CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

4. เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และความเข้าใจสามารถกำหนดวิธีการทดสอบประเมินผลให้เหมาะสมและสามารถวัดผลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น สัมภาษณ์ หรือการสอบข้อเขียน 

5. เป็นผู้ที่มีทักษะสามารถดำเนินการทดสอบตามรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์และผู้เรียน

6. เป็นผู้ที่มีทักษะสามารถชี้แจงเกณฑ์การประเมินภาคทฤษฎีให้กับผู้เรียนได้ชัดเจน

7. มีทักษะสามารถควบคุมการประเมินภาคทฤษฎีให้เป็นไปตามความเรียบร้อย และ

8. มีทักษะสามารถแจ้งผลการประเมินผลการสอบทฤษฎีให้แก่ผู้เรียนได้

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)



ยินดีต้อนรับ