หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนดำน้ำ และให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้เรียนดำน้ำ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-NMOH-237A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนดำน้ำ และให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้เรียนดำน้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความสามารถในจัดการข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นของผู้เรียนดำน้ำ  เพื่อใช้ในการจัดการการฝึกสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3201.01

รวบรวมรายละเอียดของเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับผู้เรียนให้ครบถ้วนก่อนเริ่มต้นเรียนดำน้ำ   

1. สามารถเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จะให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำได้ครบถ้วน เช่น ใบประวัติสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ Liability เป็นต้น เช่น ใบประวัติสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ Liability

DI3201.01.01 180942
3201.01

รวบรวมรายละเอียดของเอกสารทุกประเภทที่เกี่ยวกับผู้เรียนให้ครบถ้วนก่อนเริ่มต้นเรียนดำน้ำ   

2.  สามารถตรวจสอบเอกสารของผู้เรียนดำน้ำให้ถูกต้อง

DI3201.01.02 180943
3201.02

ให้ข้อมูลรายละเอียดของเอกสารแก่ผู้เรียน

1. .สามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ ภายในเอกสารให้ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรดำน้ำได้ชัดเจน

DI3201.02.01 180940
3201.02

ให้ข้อมูลรายละเอียดของเอกสารแก่ผู้เรียน

2. สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของเอกสารให้ผู้ที่จะเรียนในหลักสูตรได้ชัดเจน

DI3201.02.02 180941
3201.03

จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรเป็นหลักฐานไว้ (7 ปี) เพื่อทวนสอบ

1. .สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ

DI3201.03.01 180944
3201.03

จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรเป็นหลักฐานไว้ (7 ปี) เพื่อทวนสอบ

2. สามารถสอบทวนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรได้

DI3201.03.02 180945

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน 

2. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน

3. มีทักษะในการอธิบายอย่างเป็นระบบ และชัดเจน

4. มีทักษาการจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ที่มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรดำน้ำได้อย่างครบถ้วน เช่น ใบเช็คประวัติสุขภาพ ใบรับรองแพทย์ Liability   หรือเอกสารรับรองอื่นๆ ที่จำเป็น

2. มีความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ สามารถอธิบาย และตอบคำถามให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน

3. มีความรู้ในการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ สามารถทวนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในหลักสูตรได้

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความสามารถในจัดการข้อมูลและรายละเอียดที่จำเป็นของผู้เรียนดำน้ำ เพื่อใช้ในการจัดการฝึกสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งก่อนเริ่มการเรียน และหลังจากการเรียนเสร็จสิ้นแล้ว

2. เป็นผู้ที่สามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ และตอบคำถามต่างๆ ภายในเอกสารให้ผู้ที่จะเรียนหลักสูตรดำน้ำได้อย่างถูกต้องชัดเจน

3. เป็นผู้ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว 

4. เป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในการที่จะเข้ารับการฝึกอบรมการดำน้ำ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ