คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้ระดับมืออาชีพทั้งภาคทฤษฎี และทักษะการสอนภาคปฏิบัติในสระ แหล่งน้ำนิ่ง และแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่พัฒนามาจากผู้นำการดำน้ำ (CMAS 3 Star Diver หรือ Dive Master) ที่มีทักษะการในการกำกับดูแล ทักษะการช่วยเหลือ การจัดการการดำน้ำและความสามารถในการกำกับดูแล ทักษะการดำน้ำที่เป็นแบบอย่างและประสบการณ์การดำน้ำ ในการควบคุมการฝึกอบรมตามหลักสูตรดำน้ำผิวน้ำ (Snorkeling) ระดับ CMAS 1 star, 2 star, 3 star, และการดำน้ำลึก (SCUBA) เบื้องต้น ตามหลักสูตรพื้นฐานของ CMAS 1 Star Diver และหลักสูตรเฉพาะทางระดับต้น (Basic Specialty) มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในเรื่องการดำน้ำแบบผิวน้ำ การดำน้ำลึก การวางแผนการดำน้ำ ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการดำน้ำ ขั้นตอนการวางแผนการดำน้ำ รวมถึงการคำนวณปริมาณอากาศที่ใช้ การวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยความรู้เรื่องโรคและการป้องกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ การหาทิศทางใต้น้ำ 
มีความรู้เรื่องหลักการทำงานของอุปกรณ์ดำน้ำ อุปกรณ์พิเศษในการดำน้ำ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำน้ำ 
เช่น ความรู้ทางฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยาในการดำน้ำ ความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในน้ำ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนดำน้ำ วิธีการฝึกสอน และการวางแผนการดำน้ำที่ปลอดภัย ความรู้ในกฎ ข้อบังคับ และวินัยที่จำเป็นสำหรับนักดำน้ำ สามารถถ่ายทอดแก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีทักษะการสอน สามารถเตรียมสื่อการสอน มีทักษะด้านการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติตามที่กำหนดในหลักสูตรการฝึกอบรมนักดำน้ำของ CMAS เช่น การดำน้ำแบบผิวน้ำ (Snorkeling) และการดำน้ำลึก (SCUBA) มีความสามารถในการสาธิตวิธีการแก้ไขปัญหาด้านอุปกรณ์ เหตุฉุกเฉินในการดำน้ำ การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการดำน้ำ เช่น การให้ออกซิเจน การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการดำน้ำโดยการจำลองสถานการณ์ เช่น การรับรู้ถึงสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผิวน้ำ การนำผู้ป่วยขึ้นมาจากที่ลึก การฟื้นฟูผู้ป่วยที่ขึ้นมาจากน้ำ หรือ การจัดการการกู้ภัย 
เช่น การประสานงานกับหน่วยกู้ภัยที่สอดคล้องกับขั้นตอนปฏิบัติในท้องถิ่น โดยแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญและความสามารถในการสอนภาคสระ แหล่งน้ำนิ่ง และแหล่งน้ำธรรมชาติ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 5 และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 


1.    ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
      - เป็นผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี (ไม่จำกัดอายุสูงสุด) และ
          - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรระดับ CMAS One Star Instructor หรือการรับรองที่เทียบเท่า และ
     - หลักฐานการดำน้ำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 100 Dives ที่ครอบคลุมการดำน้ำกลางคืน การดำน้ำที่มีระยะมองเห็นจำกัด การดำน้ำลึกช่วงระหว่าง 40–56 เมตร การดำน้ำในบริเวณที่มีกระแสน้ำเชี่ยว (drift dive) การดำน้ำเย็น และการดำน้ำที่ต้องอาศัยการกำหนดทิศทาง (navigation dive) และ
    - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตร CMAS Oxygen Administration หรือการรับรองที่เทียบเท่า (ขึ้นอยู่กับที่กฎหมายกำหนด) และ
    - หลักฐานการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิต (CPR) ที่เป็นปัจจุบัน และ
    - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนหลักสูตรเฉพาะทาง (Specialty Diving หรือ Specialty Instructor) ที่ได้รับอนุญาตให้สอนได้โดยผู้ฝึกสอนระดับ CMAS One Star Instructor หรือหลักสูตรมาตรฐานที่เทียบเท่าทั้งหมดได้อย่างปลอดภัย และ
    - เป็นผู้ฝึกสอนดำน้ำขั้นต้น ภายใต้การควบคุมมาตรฐาน และจรรยาบรรณ ของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการดำน้ำอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ซึ่งสงวนสิทธิไว้ในการเพิกถอนบัตรดำน้ำ และสิทธิต่าง ๆ ตามคุณสมบัติของผู้ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนดำน้ำขั้นต้น และคงไว้ซึ่งสถานะสมาชิกภาพ ของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการดำน้ำอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
    2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้ฝึกสอนดำน้ำ ระดับ 5 ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
               2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะจำนวน 7 หน่วยของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ฝึกสอนดำน้ำ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-VBHI-229A จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนดำน้ำ และให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้เรียนดำน้ำ
SPT-EKLF-230A เตรียมการสอน สื่อ และอุปกรณ์ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในหลักสูตรการดำน้ำ เฉพาะทางขั้นพื้นฐาน
SPT-MHJG-231A ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคทฤษฎีในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน
SPT-NWKY-232A ปฏิบัติการสอน และควบคุมดูแลการสอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน
SPT-HSVO-233A ประเมินผล ภาคทฤษฎีในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน
SPT-KTMP-234A ประเมินผล ภาคปฎิบัติ ณ สระว่ายน้ำในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน
SPT-BUXK-235A ประเมินผล ภาคปฎิบัติ ณ แหล่งน้ำธรรมชาติในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน
SPT-PUNE-236A จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนดำน้ำ และให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้เรียนดำน้ำ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0401-A : สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ