หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนดำน้ำ และให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้เรียนดำน้ำ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-PUNE-236A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนดำน้ำ และให้ข้อมูลหลักสูตรแก่ผู้เรียนดำน้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้เชิงทฤษฎีและหลักการในการประเมินผลคะแนนการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และออกบัตรรับรองได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐาน    สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการสอนผู้เรียนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3108.01

ประเมินผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐาน

1. สามารถประเมินผลการสอบภาคทฤษฎีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

DI3108.01.01 180933
3108.01

ประเมินผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐาน

2. สามารถประเมินผลภาคปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

DI3108.01.02 180934
3108.01

ประเมินผลคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐาน

3. สามารถอธิบายวิธีการแจ้งผลการประเมินให้แก่ผู้เรียนได้

DI3108.01.03 180935
3108.02

ออกบัตรและลงทะเบียนนักดำน้ำให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมิน

1.สามารถอธิบายกระบวนการการออกบัตรรับรองคุณสมบัติการสอบผ่านได้อย่างถูกต้อง

DI3108.02.01 180936
3108.02

ออกบัตรและลงทะเบียนนักดำน้ำให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมิน

2. สามารถนำเข้าข้อมูล (ลงทะเบียน) ของผู้ที่ผ่านการประเมินทุกด้านได้อย่างถูกต้อง

DI3108.02.02 180937
3108.02

ออกบัตรและลงทะเบียนนักดำน้ำให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมิน

3. สามารถนำส่งบัตรรับรองให้แก่ผู้ผ่านการประเมินได้ 

DI3108.02.03 180938
3108.02

ออกบัตรและลงทะเบียนนักดำน้ำให้แก่ผู้ที่ผ่านการประเมิน

4. สามารถอธิบายถึงการไม่ออกบัตรรับรองให้ผู้ไม่ผ่านการประเมินได้ ถ้าผู้ฝึกสอนเห็นว่า ผู้เรียนยังไม่เข้าใจภาคทฤษฎี หรือไม่สามารถปฏิบัติทักษะต่างๆ ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของหลักสูตรนั้นได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

DI3108.02.04 180939

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. มีความรู้และทักษะการประเมินผลการทดสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติของผู้เรียนในหลักสูตรต่างๆ

5. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการประเมินผลภาคปฏิบัติในแต่ละหลักสูตร สามารถประเมินผลการสอบภาคปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

2. มีทักษะสามารถอธิบายและแจ้งผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนได้

3. มีทักษะสามารถอธิบายกระบวนการการออกบัตรรับรองคุณสมบัติการสอบผ่านได้อย่างถูกต้อง

4. มีทักษะสามารถนำเข้าข้อมูล (ลงทะเบียน) ของผู้ที่ผ่านการประเมินทุกด้านได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำส่งบัตรรับรองให้แก่ผู้ผ่านการประเมินได้

5. มีความรู้สามารถนำเข้าข้อมูล (ลงทะเบียน) ของผู้ที่ผ่านการประเมินทุกด้านได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำส่งบัตรรับรองให้แก่ผู้ผ่านการประเมินได้

6. มีทักษะสามารถอธิบายถึงการไม่ออกบัตรรับรองให้ผู้ไม่ผ่านการประเมินได้ ถ้าผู้ฝึกสอนเห็นว่า ผู้เรียนยังไม่เข้าใจภาคทฤษฎี หรือไม่สามารถปฏิบัติทักษะต่างๆ ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของหลักสูตรนั้นได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้ภาคทฤษฏีในแต่ละหลักสูตร สามารถประเมินผลการสอบภาคทฤษฎีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

2. มีความรู้ภาคปฏิบัติในแต่ละหลักสูตร สามารถประเมินผลการสอบภาคปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

3. มีความรู้สามารถอธิบายและแจ้งผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนได้

4. มีความรู้สามารถอธิบายกระบวนการการออกบัตรรับรองคุณสมบัติการสอบผ่านได้อย่างถูกต้อง

5. มีความรู้สามารถนำเข้าข้อมูล (ลงทะเบียน) ของผู้ที่ผ่านการประเมินทุกด้านได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำส่งบัตรรับรองให้แก่ผู้ผ่านการประเมินได้

6. มีความสามารถอธิบายถึงการไม่ออกบัตรรับรองให้ผู้ไม่ผ่านการประเมินได้ ถ้าผู้ฝึกสอนเห็นว่า ผู้เรียนยังไม่เข้าใจภาคทฤษฎี หรือไม่สามารถปฏิบัติทักษะต่างๆ ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของหลักสูตรนั้นได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถประเมินผลการสอบภาคทฤษฎีตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

2. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถประเมินผลการสอบภาคปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่า

3. เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะสามารถอธิบายและแจ้งผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ให้แก่ผู้เรียนได้

4. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถอธิบายกระบวนการการออกบัตรรับรองคุณสมบัติการสอบผ่านได้อย่างถูกต้อง

5. เป็นผู้มีความรู้และทักษะสามารถนำเข้าข้อมูล (ลงทะเบียน) ของผู้ที่ผ่านการประเมินทุกด้านได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำส่งบัตรรับรองให้แก่ผู้ผ่านการประเมินได้

6. เป็นผู้ที่สามารถอธิบายถึงการไม่ออกบัตรรับรองให้ผู้ไม่ผ่านการประเมินได้ ถ้าผู้ฝึกสอนเห็นว่า ผู้เรียนยังไม่เข้าใจภาคทฤษฎี หรือไม่สามารถปฏิบัติทักษะต่างๆ ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานของหลักสูตรนั้นได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ