หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผล ภาคปฎิบัติ ณ สระว่ายน้ำในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-KTMP-234A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผล ภาคปฎิบัติ ณ สระว่ายน้ำในหลักสูตรการดำน้ำเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ISCO 2008     3423   ครู/อาจารย์สอนดำน้ำ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้เชิงทฤษฎีและหลักการในการวางแผนเตรียมการ และดำเนินการประเมินผลภาคปฏิบัติที่สระว่ายน้ำกับผู้เรียนดำน้ำได้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด  สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องการสอนผู้เรียนดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
หมวดใหญ่ 3   เจ้าหน้าที่เทคนิคและผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านต่างๆ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
3106.01

วางแผนเตรียมการประเมินภาคปฎิบัติ

1. สามารถจัดเตรียมสถานที่ได้เหมาะสมกับรูปแบบการประเมินผลภาคปฎิบัติ

DI3106.01.01 180912
3106.01

วางแผนเตรียมการประเมินภาคปฎิบัติ

2. กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมในการประเมินผลภาคปฎิบัติ

DI3106.01.02 180913
3106.01

วางแผนเตรียมการประเมินภาคปฎิบัติ

3. จัดเตรียมหัวข้อและรายละเอียดการทดสอบภาคปฎิบัติ โดยอิงกับมาตรฐาน CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้

DI3106.01.03 180914
3106.01

วางแผนเตรียมการประเมินภาคปฎิบัติ

4. อธิบายหัวข้อทักษะที่จำเป็นและชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินทดสอบดำน้ำให้แก่ผู้เรียนได้ครบถ้วน

DI3106.01.04 180915
3106.02

สาธิตทักษะในการแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำให้ผู้สอบภาคปฏิบัติ

1.สามารถควบคุมการประเมินผลภาคปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานความปลอดภัย

DI3106.02.01 180916
3106.02

สาธิตทักษะในการแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำให้ผู้สอบภาคปฏิบัติ

2.สามารถชี้แจงปัญหาระหว่างการดำน้ำให้ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง

DI3106.02.02 180917
3106.02

สาธิตทักษะในการแก้ปัญหาระหว่างการดำน้ำให้ผู้สอบภาคปฏิบัติ

3.สามารถประเมินผลการสอบปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานสากล

DI3106.02.03 180918

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ

3. มีทักษะในการสื่อสารภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้

4. เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี ที่จะถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับผู้เรียน

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะสามารถจัดเตรียมสถานที่ กำหนดช่วงเวลา และรูปแบบการประเมินผลภาคปฎิบัติได้เหมาะสม

2. มีทักษะสามารถจัดการทดสอบภาคปฏิบัติได้ตามรูปแบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการชี้แจงเกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้อย่างชัดเจน

3. มีทักษะสามารถจัดการสอบภาคปฏิบัติได้ตามรูปแบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการอธิบายหัวข้อทักษะที่จำเป็นและชี้แจงเกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียนครอบคลุมตามแผนการสอนและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตรอย่างชัดเจน

4. มีทักษะสามารถควบคุมการประเมินผลภาคปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานความปลอดภัย และสามารถชี้แจงปัญหาระหว่างการดำน้ำให้ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง

5. ทักษะสามารถประเมินผลการสอบปฏิบัติการได้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีความรู้จัดเตรียมสถานที่ กำหนดช่วงเวลา และรูปแบบการประเมินผลภาคปฎิบัติได้เหมาะสม 

2. มีความรู้ในการเตรียมหัวข้อและรายละเอียดการสอบภาคปฎิบัติ โดยอิงกับมาตรฐาน CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้ ด้วยวิธีการประเมินผลเหมาะสมและสามารถวัดผลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

3. มีความรู้สามารถจัดการสอบภาคปฏิบัติได้ตามรูปแบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการอธิบายหัวข้อทักษะที่จำเป็นและชี้แจงเกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียนได้อย่างชัดเจน

4. มีความรู้สามารถควบคุมการประเมินผลภาคปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานความปลอดภัย และสามารถชี้แจงปัญหาระหว่างการดำน้ำให้ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง

5. มีความรู้สามารถประเมินผลการสอบปฏิบัติการได้ตามมาตรฐานสากล

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. เป็นผู้ที่มีความสามารถวางแผนการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสมปลอดภัยและตรงตามที่กำหนดในมาตรฐานหลักสูตร

2. เป็นผู้ที่มีความรู้สามารถเตรียมสถานที่ในการสอนภาคปฏิบัติได้เหมาะสม ปลอดภัยเหมาะสมกับสถานการณ์ และสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรเพื่อให้ได้ชั่วโมงสอนตามมาตรฐาน

3. มีทักษะสามารถจัดการสอบภาคปฏิบัติได้ตามรูปแบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ มีการอธิบายหัวข้อทักษะที่จำเป็นและชี้แจงเกณฑ์การประเมินภาคปฏิบัติให้กับผู้เรียนครอบคลุมตามแผนการสอนและกรอบเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรตามมาตรฐานของแต่ละหลักสูตรอย่างชัดเจน

3. เป็นผู้ที่มีความสามารถเตรียมหัวข้อและรายละเอียดการสอบภาคปฎิบัติ โดยอิงกับมาตรฐาน CMAS หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าได้ ด้วยวิธีการประเมินผลเหมาะสมสามารถวัดผลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

4. เป็นผู้ที่มีทักษะสามารถควบคุมการประเมินผลภาคปฏิบัติการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมาตรฐานความปลอดภัย และสามารถชี้แจงปัญหาระหว่างการดำน้ำให้ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง

5. มีทักษะสามารถประเมินผลการสอบปฏิบัติการได้ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ