คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ เป็นผู้ที่มีความรู้ในการบริหารจัดการเบื้องต้นการเตรียมการวางแผน เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการทำหน้าที่ผู้นำในการออกกำลังกาย โดยใช้ทักษะมวยไทยเป็นกิจกรรมการออกกำลังกาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้มีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักลดลง มีขนาดรูปร่างสมส่วน มีสมรรถนะในการวางแผนการฝึกประจำวัน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความปลอดภัย กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ในการปฏิบัติ สมรรถนะการสื่อสาร พูดอ่าน เขียน เพื่อการรายงาน ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ ทำงานตามขั้นตอนการปฏิบัติที่แน่นอน โดยใช้หลักการ สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพได้ ตามรูปแบบวิชาชีพ การจัดโปรแกรมการฝึก มีสมรรถนะการใช้ทักษะมวยไทยพื้นฐานเป็นกิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ การป้องกันการบาดเจ็บ การใช้เทคโนโลยีประกอบกิจกรรม (เพลงประกอบ) การบันทึกข้อมูลผู้เข้าร่วมการปฏิบัติ การประเมินผลหลังการปฏิบัติ 1 สัปดาห์ การสรุปปัญหา สาเหตุได้ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รายงานผลและปรับปรุง การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้  การประเมินและการวิเคราะห์กิจกรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับต้น  จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 1 ปี

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า  20 ปีบริบูรณ์

3. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

           4. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน ในระดับ 3 อย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถขอเลื่อนเข้ารับปการประเมินในระดับต่อไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ครูมวยไทยเพื่อการแข่งขัน ครูมวยไทยเพื่อออกกำลังกาย ครูสอนกีฬามวยไทย และบุคคลที่สนใจ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-PLNE-106A ปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับต้น
SPT-DMEX-109A ปฏิบัติการสอนมวยไทยเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นต้น
SPT-YXGR-112A บริหารจัดการวางแผนการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพ
SPT-CJRW-114A เทคนิคการใช้เครื่องมือและการสื่อสาร
SPT-JPUH-115A จัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดหลักการสอน
SPT-JZIZ-116A พัฒนาตนตาม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
SPT-CMRM-117A สืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ