หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เทคนิคการใช้เครื่องมือและการสื่อสาร

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-CJRW-114A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เทคนิคการใช้เครื่องมือและการสื่อสาร

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะทางด้านการใช้ภาวะผู้นำและมีความสามารถในการจัดองค์ความรู้การวางแผนการสอน ปฏิบัติการสอน การประเมินผล

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
X33.31

ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์การออกกำลังกาย และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

1. ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ทักษะมวยไทยในการออกกำลังกาย

X33.31.01 159287
X33.31

ใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์การออกกำลังกาย และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

2. ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพในการออกกำลังกาย

X33.31.02 159288
X33.32

สื่อสารเทคนิคการเรียนการสอน

1.สอนความรู้การสื่อสารการออกกำลังกายกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและบุคลากรอย่างสุภาพให้สอดคล้องกับการสอน

X33.32.01 159289
X33.32

สื่อสารเทคนิคการเรียนการสอน

2.สอนความรู้การสื่อสารการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เข้าใจง่าย

X33.32.02 159290
X33.32

สื่อสารเทคนิคการเรียนการสอน

3.สอนความรู้เทคนิคการใช้เครื่องมือกับการสื่อสารการออกกำลังกาย

X33.32.03 159291
X33.32

สื่อสารเทคนิคการเรียนการสอน

4.สอนความรู้การพัฒนาเทคนิคการใช้เครื่องมือกับการสื่อสารในการออกกำลังกาย

X33.32.04 159292

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีการออกกำลังกาย2. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะมวยไทยการออกกำลังกาย3. มีทักษะในการปฏิบัติการสอน การประเมินผล

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีการออกกำลังกาย2. ความรู้เกี่ยวใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะมวยไทยการออกกำลังกาย3. ความรู้การบรรยาย การสาธิต การปฏิบัติ การประเมินผลการสอน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง  การเข้าสู่คุณวุฒินี้ ผู้การเข้าสู่คุณวุฒินี้ผู้ประเมินต้องดำเนินการดังนี้ส่งแฟ้มผลงานสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ  สอบสัมภาษณ์  ผู้เข้าประเมินต้องทดสอบผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย  70  % ของการประเมินทั้ง 4 ส่วน ผู้ประเมินต้องเคยปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนอย่างน้อย 5 ปี ผู้เข้าประเมินทดสอบภาคปฏิบัติการสอนจริง (ง) วิธีการประเมิน-         แฟ้มผลงาน        -         สอบสัมภาษณ์     -         สอบข้อเขียน      -         สอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ มีการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในการสอนการออกกำลังกาย เทคนิคการใช้เครื่องมือกับการสื่อสารในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การประเมินผล(ก) คำแนะนำผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์การออกกำลังกาย และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และการสื่อสารอย่างสุภาพกับนักกีฬา(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. เทคโนโลยี หมายถึง การใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการวิเคราะห์การออกกำลังกายในรูปแบบมวยไทย2. การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย หมายถึง การเพิ่มขีดความสารถมารถทางกายในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาในรูปแบบของมวยไทย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. แฟ้มผลงาน

  2. การสอบข้อเขียน

  3. ทดสอบภาคปฏิบัติ

  4. การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ