หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-CMRM-117A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ความสามารถในการเตรียมการก่อนทำหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ทบทวนเทคนิค รูปแบบ ทักษะมวยไทย ประเมินและวิเคราะห์ผลในการปฏิบัติกิจกรรมมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ครูมวยไทยอาชีพ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
X34.31

สอนความรู้การถ่ายทอด พิธีกรรมมวยไทย การยกครู ขึ้นครู ครอบครู  การไหว้ครูมวยไทยประจำปี

1. สอนความรู้การถ่ายทอดพิธีกรรมมวยไทย การเคารพสถานที่ การเคารพบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้อาวุโส ก่อนและหลังการเรียน การยกครู การขึ้นครู การมอบตัวเป็นศิษย์ 

X34.31.01 159305
X34.31

สอนความรู้การถ่ายทอด พิธีกรรมมวยไทย การยกครู ขึ้นครู ครอบครู  การไหว้ครูมวยไทยประจำปี

2. สอนความรู้การไหว้ครูมวยไทยประจำปี

X34.31.02 159306
X34.32

สอนความรู้การถ่ายทอดการแสดงการไหว้ครูร่ายรำมวยไทยและการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย

1. สอนความรู้การแสดงการไหว้ครูร่ายรำมวยไทย

X34.32.01 159307
X34.32

สอนความรู้การถ่ายทอดการแสดงการไหว้ครูร่ายรำมวยไทยและการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย

2. สอนความรู้การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย

X34.32.02 159308

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ มีทักษะและความรู้ในการสร้างความตระหนัก การอนุรักษ์ สืบสานศิลปะมวยไทย มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของมวยไทย
  • ความต้องการด้านทักษะ          มีสมรรถนะการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของมวยไทย การเคารพสถานที่ การเคารพบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้อาวุโส ก่อนและหลังการสอน การขึ้นครู การยกครู การมอบตัวเป็นศิษย์ การไหว้ครูมวยไทยประจำปี การแสดงการไหว้ครูร่ายรำมวยไทย การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของมวยไทย การเคารพสถานที่ การเคารพบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ ผู้อาวุโส ก่อนและหลังการสอน การขึ้นครู ยกครู มอบตัวเป็นศิษย์ การไหว้ครูมวยไทยประจำปี การแสดงไหว้ครูร่ายรำมวยไทย การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย การปฏิบัติตนเพื่อประสิทธิภาพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

การบันทึกประวัติของผู้เข้ารับการฝึก ได้แก่ ประวัติโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อื่น ๆ
  • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/อื่น ๆ          2. ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง          3. ภาพถ่ายคุณวุฒิการศึกษา4. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจากแพทย์
  • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ภาพถ่ายคุณวุฒิผ่านการอบรมทักษะมวยไทย2. ผลการประเมินครูมวยไทย ระดับต่าง ๆ3. หลักฐานอื่น ๆ
  • คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วย สมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง  การเข้าสู่คุณวุฒินี้ ผู้การเข้าสู่คุณวุฒินี้ผู้ประเมินต้องดำเนินการดังนี้ส่งแฟ้มผลงานสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ  สอบสัมภาษณ์  ผู้เข้าประเมินต้องทดสอบผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย  70  % ของการประเมินทั้ง 4 ส่วน ผู้ประเมินต้องเคยปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนอย่างน้อย 5 ปี ผู้เข้าประเมินทดสอบภาคปฏิบัติการสอนจริง (ง) วิธีการประเมิน-         แฟ้มผลงาน        -         สอบสัมภาษณ์     -         สอบข้อเขียน      -         สอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ เป็นผู้นำการสอนการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของมวยไทย
  • คำแนะนำครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ควรมีการศึกษาค้นคว้าการใช้ทักษะมวยไทย ศิลปะไม้มวยไทย ที่หลากหลาย มีหลักการ เทคนิค รูปแบบต่าง ๆ เป็นกิจกรรมในการปฏิบัติการออกกำลังกาย เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • คำอธิบายรายละเอียดครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ หมายถึง ผู้ให้ความรู้โดยการใช้ทักษะมวยไทยและการใช้ศิลปะไม้มวยไทยมิติมวยไทยอื่น ๆ เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง           มวยไทย หมายถึง การต่อสู้ที่ใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นอาวุธ ได้แก่ หมัด เท้า เข่า ศอก ศีรษะ           ศิลปะไม้มวยไทย หมายถึง ท่าทางของการผสมผสานการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก เพื่อการรุกหรือรับในการต่อสู้ด้วยมวยไทย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ครูมวยไทยเพื่อการแข่งขัน/อาชีพ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. แฟ้มผลงาน

  2. การสอบข้อเขียน

  3. ทดสอบภาคปฏิบัติ

  4. การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ