หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปฏิบัติการสอนมวยไทยเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นต้น

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-DMEX-109A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ปฏิบัติการสอนมวยไทยเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นต้น

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้ความสามารถในการกำหนดวางแผนการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพขั้นต้น ปฏิบัติการสอนเทคนิค ทักษะมวยไทย พัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยทักษะมวยไทย ประเมินและพัฒนาแบบการสอนขั้นต้นในกิจกรรมมาปรับปรุงการปฏิบัติได้ และการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา และการปฐมพยาบาลขั้นต้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ครูมวยไทยอาชีพ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
X32.11

ปฏิบัติตามโปรแกรมการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพขั้นต้น

1. วางแผนการสอนทักษะมวยไทยพื้นฐานในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

X32.11.01 159223
X32.11

ปฏิบัติตามโปรแกรมการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพขั้นต้น

2. กำหนดโปรแกรมการสอนทักษะมวยไทยพื้นฐานในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

X32.11.02 159224
X32.11

ปฏิบัติตามโปรแกรมการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพขั้นต้น

3. ประเมินการสอนทักษะมวยไทยพื้นฐานในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

X32.11.03 159225
X32.12

พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นต้น

1. พัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้หลักการและวิธีการสอนทางการกีฬา 

X32.12.01 159226
X32.12

พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นต้น

2. พัฒนาสมรรถภาพทางกายโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐาน

X32.12.02 159227
X32.12

พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นต้น

3. เตรียมการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายทักษะมวยไทยขั้นต้น

X32.12.03 159228
X32.12

พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นต้น

4. พัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยทักษะมวยไทยทดสอบและประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางกายที่  สัมพันธ์กับสุขภาพ และสมรรถภาพด้านจิตใจด้วยการทดสอบภาคสนาม

X32.12.04 159233
X32.13

ปฐมพยาบาลและป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา ขั้นต้น

1. กำหนดแผนการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา และ การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและกระดูก

X32.13.01 159238
X32.13

ปฐมพยาบาลและป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา ขั้นต้น

2. เตรียมการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา และการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและกระดูก

X32.13.02 159239
X32.13

ปฐมพยาบาลและป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา ขั้นต้น

3. ปฐมพยาบาลการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและกระดูก

X32.13.03 159240
X32.13

ปฐมพยาบาลและป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา ขั้นต้น

4. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่บาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อและกระดูก

X32.13.04 159241

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการเขียนแผนการสอน และการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพขั้นต้น2. มีทักษะในการปฏิบัติการสอนทักษะมวยไทยเบื้องต้น3. มีทักษะในการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยทักษะ เทคนิคมวยไทยเบื้องต้น4. มีทักษะในการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา และการปฐมพยาบาลขั้นต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้ด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้นกับการฝึกทักษะมวยไทยเพื่อสุขภาพเบื้องต้น ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาการออกกำลังกาย และโภชนาการพื้นฐาน          2. ความรู้ในการกำหนดและเขียนแผนการสอนทักษะมวยไทยเบื้องต้น          3. ความรู้ในการออกแบบการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้วยทักษะ เทคนิคมวยไทยเบื้องต้น          4. ความรู้ในการป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา และการปฐมพยาบาลขั้นต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/อื่น ๆ          2. แฟ้มสะสมผลงาน          3. ภาพถ่ายคุณวุฒิการศึกษา4. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจากแพทย์5. เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ภาพถ่ายคุณวุฒิผ่านการอบรมทักษะมวยไทย2. ผลการประเมินครูมวยไทย ระดับต่าง ๆ3. เอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง  การเข้าสู่คุณวุฒินี้ผู้ประเมินต้องดำเนินการดังนี้ส่งแฟ้มผลงานสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ  สอบสัมภาษณ์  ผู้เข้าประเมินต้องทดสอบผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย  70  % ของการประเมินทั้ง 4 ส่วน  ผู้ประเมินต้องเคยปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนอย่างน้อย 5 ปี ผู้เข้าประเมินทดสอบภาคปฏิบัติการสอนจริง ผู้เข้ารับการประเมิน ต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อย ขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้ผู้รับการประเมินทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน-         แฟ้มผลงาน       5 %-         สอบสัมภาษณ์    25 %-         สอบข้อเขียน     30 %-         สอบปฏิบัติ       40 %


15. ขอบเขต (Range Statement)

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ เป็นผู้นำการใช้ทักษะมวยไทยพื้นฐานเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายการให้ความรู้ คำปรึกษา วินิจฉัยการปฏิบัติ มีสมรรถนะปฏิบัติการนำองค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่มาใช้ในกิจกรรม การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี
  • คำแนะนำครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ควรมีการศึกษาค้นคว้าการใช้ทักษะมวยไทยเบื้องต้น ที่หลากหลาย มีหลักการ เทคนิค รูปแบบต่าง ๆ เป็นกิจกรรมในการปฏิบัติการออกกำลังกาย เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • คำอธิบายรายละเอียดครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ หมายถึง ผู้ให้ความรู้โดยการใช้ทักษะมวยไทยพื้นฐานเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง           มวยไทย หมายถึง การต่อสู้ที่ใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นอาวุธ ได้แก่ หมัด เท้า เข่า ศอก           ศิลปะไม้มวยไทย หมายถึง ท่าทางของการผสมผสานการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก เพื่อการรุกหรือรับในการต่อสู้ด้วยไม้มวยไทย          การวิเคราะห์ความต้องการ หมายถึง การวิเคราะห์ความประสงค์ของบุคคลที่มีต่อองค์ประกอบในด้านต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนการออกกำลังกายด้วยกีฬามวยไทย          โปรแกรมการฝึก หมายถึง โปรแกรมการฝึกด้วยทักษะมวยไทยที่ครูมวยเพื่อสุขภาพใช้ในการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย          บุคคลพิเศษ หมายถึง บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง ใครก็ตามที่ไม่สามารถปฏิบัติเหมือนคนปกติ และหรือชีวิตสังคมทั่วไปต้องทำเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือไม่สามารถทำทั้งหมดได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางร่างกายหรือสมอง โดยเป็นมาแต่กาเนิดหรือไม่ก็ได้ ซึ่งได้รับการรับรองจากแพทย์ให้สามารถฝึกมวยไทยเพื่อสุขภาพ          การเคลื่อนไหวเบื้องต้น หมายถึง การเคลื่อนไหวของร่างกายที่ประกอบด้วย การเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่ การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ การเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโปรแกรมและการฝึกมวยไทยเพื่อสุขภาพ          วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโปรแกรมและการฝึกมวยไทยเพื่อสุขภาพ          กายวิภาคศาสตร์ หมายถึง องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์แขนงหนึ่งว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ที่นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโปรแกรมและการฝึกมวยไทยเพื่อสุขภาพ          สรีรวิทยาการออกกำลังกาย หมายถึง องค์ความรู้ด้านศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆที่ตอบสนอง หรือปรับตัว ต่อการออกกำลังกายในสภาวะต่างๆที่นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโปรแกรมและการฝึกมวยไทยเพื่อสุขภาพ          โภชนาการ หมายถึง องค์ความรู้ด้านศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ที่ให้ความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณค่าของอาหารแต่ละชนิด และรู้จักเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้อง ได้สัดส่วนทั้งในด้านปริมาตร และคุณภาพในแต่ละช่วงของออกกำลังกายที่นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโปรแกรมและการฝึกมวยไทยเพื่อสุขภาพ          การประเมินโปรแกรมการฝึก หมายถึง กระบวนการในการวัด การตัดสินทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของโปรแกรมการฝึกมวยไทยเพื่อสุขภาพ          การประเมินการฝึกสมรรถภาพทางกาย หมายถึง กระบวนการวัดและประเมินผลระดับสมรรถภาพทางกายของผู้ฝึกก่อนและหลังจากได้รับโปรแกรมการฝึกมวยไทยเพื่อสุขภาพ ด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ โดยนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในกลุ่มเดียวกัน          การเตรียมการฝึก หมายถึง การจัดวางแผนการฝึก แนวการฝึก หรือโครงการฝึก อันประกอบด้วยการกำหนดจุดประสงค์ การจัดเนื้อหากิจกรรม ประสบการณ์ต่าง ๆ สื่อการสอนและการฝึก วิธีการฝึก กระบวนฝึก กลวิธีต่างๆ ตลอดจนวิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้ฝึกบรรลุจุดประสงค์ตามที่กำหนดไว้          การฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หมายถึง การฝึกที่ผสมผสานการฝึกด้วยทักษะมวยไทยและการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพที่สัมพันธ์กับสุขภาพ หมายถึง สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาสุขภาพและเพิ่มความสามารถในการทำงานของร่างกาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการลดปัจจัยเสี่ยง ในการเกิดโรคต่างๆ ได้ ได้แก่ 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทางกาย ความอ่อนตัว ความอดทนของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด ความอดทนของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสมรรถภาพทางทักษะกลไก หมายถึง สมรรถภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกายเฉพาะ ส่วนที่สามารถแสดงออกในรูปแบบหรือลักษณะต่างๆ ได้แก่ 6 องค์ประกอบ คือ ความคล่องแคล่วว่องไว ความเร็ว พลัง การประสานสัมพันธ์ของประสาทกับกล้ามเนื้อ ปฏิกิริยาตอบสนอง การทรงตัว


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ครูมวยไทยเพื่อการแข่งขัน/อาชีพ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. แฟ้มผลงาน

  2. การสอบข้อเขียน

  3. ทดสอบภาคปฏิบัติ

  4. การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ