Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับต้น
1
2
3
4
ปฏิบัติการสอนมวยไทยเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นต้น
5
6
7
บริหารจัดการวางแผนการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพ
8
9
10
11
เทคนิคการใช้เครื่องมือและการสื่อสาร
12
13
จัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดหลักการสอน
14
15
16
พัฒนาตนตาม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
17
18
19
สืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย
20
21

ยินดีต้อนรับ