หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาตนตาม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-JZIZ-116A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาตนตาม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
       จรรยาบรรณวิชาชีพครูมวยไทย  ที่เป็นมาตรฐานการปฏิบัติตนที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการ ประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะขอผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ครูมวยไทยอาชีพ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
X34.21

ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตาม คุณธรรมจริยธรรม สำหรับครูมวยไทย

1.ปฏิบัติตนต่อทีมงานด้วยความสุภาพ มีความเสมอภาค และเคารพสิทธิส่วนบุคคล

X34.21.01 159299
X34.21

ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตาม คุณธรรมจริยธรรม สำหรับครูมวยไทย

2.ปฏิบัติตนต่อทีมงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส รักษาคำมั่นสัญญา

X34.21.02 159300
X34.22

ประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู

1. ประเมินตนเองต่อการปฏิบัติงาน

X34.22.01 159301
X34.22

ประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู

2. ประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู

X34.22.02 159302
X34.23

ถ่ายทอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูมวยไทย

1. สอนความรู้การเคารพและศรัทธาต่อวิชาชีพและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

X34.23.01 159303
X34.23

ถ่ายทอดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูมวยไทย

2. สอนความรู้การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักมาตรฐานอาชีพ

X34.23.02 159304

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ มีสมรรถนะในการปฏิบัติตนต่อทีมงานในการปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพด้วยความเป็นธรรม เพื่อประสิทธิภาพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ
  • ความต้องการด้านทักษะ          มีสมรรถนะปฏิบัติตนต่อทีมงานในการปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพด้วยความเป็นธรรม

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพด้วยความเป็นธรรม เพื่อประสิทธิภาพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

การบันทึกประวัติของผู้เข้ารับการฝึก ได้แก่ ประวัติโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อื่น ๆ
  • หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ/อื่น ๆ          2. ภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือภาพถ่ายหนังสือเดินทาง          3. ภาพถ่ายคุณวุฒิการศึกษา4. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจากแพทย์
  • หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ภาพถ่ายคุณวุฒิผ่านการอบรมทักษะมวยไทย2. ผลการประเมินครูมวยไทย ระดับต่าง ๆ3. หลักฐานอื่น ๆ
  • คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง  การเข้าสู่คุณวุฒินี้ ผู้การเข้าสู่คุณวุฒินี้ผู้ประเมินต้องดำเนินการดังนี้ส่งแฟ้มผลงานสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ  สอบสัมภาษณ์  ผู้เข้าประเมินต้องทดสอบผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย  70  % ของการประเมินทั้ง 4 ส่วน ผู้ประเมินต้องเคยปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนอย่างน้อย 5 ปี ผู้เข้าประเมินทดสอบภาคปฏิบัติการสอนจริง (ง) วิธีการประเมิน-         แฟ้มผลงาน        -         สอบสัมภาษณ์     -         สอบข้อเขียน      -         สอบปฏิบัติ


15. ขอบเขต (Range Statement)

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ เป็นผู้นำการปฏิบัติตนต่อทีมงานในการปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพด้วยความเป็นธรรม เพื่อประสิทธิภาพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ
  • คำแนะนำครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ควรมีการศึกษาค้นคว้าการใช้ทักษะมวยไทย ศิลปะไม้มวยไทย ที่หลากหลาย มีหลักการ เทคนิค รูปแบบต่าง ๆ เป็นกิจกรรมในการปฏิบัติการออกกำลังกาย เพื่อบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  • คำอธิบายรายละเอียดครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ หมายถึง ผู้ให้ความรู้โดยการใช้ทักษะมวยไทยและการใช้ศิลปะไม้มวยไทยมิติมวยไทยอื่น ๆ เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง           มวยไทย หมายถึง การต่อสู้ที่ใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นอาวุธ ได้แก่ หมัด เท้า เข่า ศอก ศีรษะ           ศิลปะไม้มวยไทย หมายถึง ท่าทางของการผสมผสานการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก เพื่อการรุกหรือรับในการต่อสู้ด้วยมวยไทย“วิชาชีพ” หมายความว่า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน และการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ          “ครู” หมายความว่า บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน          “จรรยาบรรณของวิชาชีพ” หมายความว่า มาตรฐานการปฏิบัติตนที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะขอผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งมีทั้งหมด 5 หมวด 9 ข้อ ดังนี้หมวด 1 จรรยาบรรณต่อตนเอง

ข้อ 1
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ หมวด 2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ข้อ 2
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

ข้อ 3
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้าข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจข้อ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ หมวด 4 จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

ข้อ 8
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ หมวด 5 จรรยาบรรณต่อสังคม

ข้อ 9
 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์ และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ครูมวยไทยเพื่อการแข่งขัน/อาชีพ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. แฟ้มผลงาน

  2. การสอบข้อเขียน

  3. ทดสอบภาคปฏิบัติ

  4. การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ