หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารจัดการวางแผนการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-YXGR-112A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารจัดการวางแผนการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้ฝึกสอนกีฬา6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรู้และทักษะทางด้านการใช้ภาวะผู้นำและมีความสามารถในการจัดการโปรแกรมทั้งในการฝึกซ้อมและการแข่งขันจริงในระดับขั้นต้น

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ผู้ฝึกสอนกีฬา

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
X33.11

วางแผนการสอนมวยไทยและการดูแลชั้นเรียน

1.กำหนดเป้าหมายการสอนเพื่อพัฒนาการเป็นผู้สอน

X33.11.01 159272
X33.11

วางแผนการสอนมวยไทยและการดูแลชั้นเรียน

2.วางแผนทรัพยากรที่สนับสนุนการสอน

X33.11.02 159273
X33.11

วางแผนการสอนมวยไทยและการดูแลชั้นเรียน

3.วางแผนปฏิบัติการสอนและการประเมินผล

X33.11.03 159274
X33.12

วางแผนโปรแกรมการออกกำลังกาย

1.วางแผนโปรแกรมการออกกำลังกาย ให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม

X33.12.01 159275
X33.12

วางแผนโปรแกรมการออกกำลังกาย

2.ออกแบบกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้เข้าร่วม 

X33.12.02 159276
X33.13

วางแผนการใช้เครื่องมือในการสอน

1. วางแผนการใช้เครื่องมือในการสอน

X33.13.01 159277
X33.13

วางแผนการใช้เครื่องมือในการสอน

2. สำรวจและจัดหาการใช้เครื่องมือในการสอน

X33.13.02 159278
X33.14

ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการออกกำลังกาย และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

1.วางแผนการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการออกกำลังกาย และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

X33.14.01 159279
X33.14

ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการออกกำลังกาย และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

2.จัดระเบียบ ดำเนินการ บริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

X33.14.02 159280

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะในการจัดการสอนและจัดการการแข่งขันขั้นต้น2. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและต่างประเทศขั้นต้น3. มีทักษะในการใช้ภาวะผู้นำและแรงจูงใจขั้นต้นเพื่อการตัดสินใจ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการกีฬา2. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำ3. ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการกีฬา4.วางแผนปฏิบัติการสอนและการประเมินผล


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. เอกสาร / หลักฐานการอบรมเชิงปฏิบัติการ2. แฟ้มสะสมผลงาน และ / หรือ3. เอกสาร / หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา2. เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้อง(ค) คำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมินที่ครอบคลุมในทุกสมรรถนะย่อยขอบเขตความรู้และทักษะที่กำหนดในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์กำหนด ผู้ประเมินต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะและสมรรถนะย่อยที่ไม่ผ่านให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบสมรรถนะใหม่อีกครั้ง  การเข้าสู่คุณวุฒินี้ ผู้การเข้าสู่คุณวุฒินี้ผู้ประเมินต้องดำเนินการดังนี้ส่งแฟ้มผลงานสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติ  สอบสัมภาษณ์  ผู้เข้าประเมินต้องทดสอบผ่านเกณฑ์ อย่างน้อย  70  % ของการประเมินทั้ง 4 ส่วน ผู้ประเมินต้องเคยปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนอย่างน้อย 5 ปี ผู้เข้าประเมินทดสอบภาคปฏิบัติการสอนจริง (ง) วิธีการประเมิน-         แฟ้มผลงาน        -         สอบสัมภาษณ์     -         สอบข้อเขียน      -         สอบปฏิบัติ        


15. ขอบเขต (Range Statement)

การจัดองค์ความรู้ วางแผนการสอน การปฏิบัติการสอน และการประเมินผล อธิบายขอบเขตการปฏิบัติงานและสภาพแวดล้อมอื่นๆ หรือสถานการณ์อื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำงาน รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ทรัพยากรที่ใช้ หรือข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง(ก) คำแนะนำ1. วางแผนการสอนมวยไทยและการดูแลชั้นเรียน2. วางแผนโปรแกรมการออกกำลังกาย3. วางแผนการใช้เครื่องมือในการสอน4. ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการออกกำลังกาย และการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย(ข) คำอธิบายรายละเอียดการวางแผนการสอน หมายถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบของผู้เรียนและการจัดโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสม รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

  1. แฟ้มผลงาน

  2. การสอบข้อเขียน

  3. ทดสอบภาคปฏิบัติ

  4. การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ