คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การฝึก มีความรู้และทักษะในการทำหน้าที่ผู้นำในการออกกำลังกาย โดยการใช้ทักษะมวยไทย ศิลปะไม้มวยไทย รวมถึงมิติมวยไทยอื่น ๆ เป็นกิจกรรมในการออกกำลังกาย มีความรู้และทักษะในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของมวยไทย ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรักและหวงแหนศิลปะมวยไทยที่เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของชาติไทย การควบคุมคุณภาพ ปรับปรุงคุณภาพ สามารถแก้ไขกลไกภายในได้ มีทักษะในการแก้ปัญหาการใช้เทคนิค รูปแบบการออกกำลังกาย มีความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะมวยไทย ศิลปะไม้มวยไทย รวมถึงมิติมวยไทยอื่น ๆ เป็นกิจกรรมการออกกำลังกาย ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักลดลง ขนาดรูปร่างสมส่วน ประยุกต์ใช้เทคนิค รูปแบบการออกกำลังกาย มีสมรรถนะความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย จิตวิทยาการกีฬา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มีความสามารถปรับหลักการ ทฤษฎี วิเคราะห์แก้ปัญหา ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี การบริหารจัดการวิธีสื่อสารที่เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรม สร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามรูปแบบวิชาชีพ สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ การใช้หลักการ ทฤษฎี วิเคราะห์ระบุสาเหตุและรายงานปัญหาทั้งนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ สามารถนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่มาใช้ ดูแลภาพรวมและผลกระทบได้ สามารถประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมได้ดี มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับกลาง จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 3 ปี

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า  25 ปีบริบูรณ์

3. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

4. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 4 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน ในระดับ 4 อย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถขอเลื่อนเข้ารับปการประเมินในระดับต่อไปได้

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ครูมวยไทยเพื่อการแข่งขัน ครูมวยไทยเพื่อออกกำลังกาย ครูสอนกีฬามวยไทย และบุคคลที่สนใจ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-DVOT-107A ปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ขั้นกลาง
SPT-IRXD-110A ปฏิบัติการสอนมวยไทยเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นกลาง
SPT-YXGR-112A บริหารจัดการวางแผนการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพ
SPT-CJRW-114A เทคนิคการใช้เครื่องมือและการสื่อสาร
SPT-JPUH-115A จัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดหลักการสอน
SPT-JZIZ-116A พัฒนาตนตาม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
SPT-CMRM-117A สืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0415-A : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับ