คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้นำการดำน้ำ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้นำการดำน้ำ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการดำน้ำผิวน้ำ (Snorkeling)  การดำน้ำแบบ SCUBA ขั้นสูงการดำน้ำลึก ซึ่งอยู่ในการเรียนการสอนดำน้ำระดับต่างๆ ที่เทียบเท่ากับระดับผู้ฝึกสอน มีความรู้ในระดับชำนาญของการเป็นผู้นำดำน้ำ การจัดการ และดำน้ำร่วมกับนักดำน้ำในระดับเดียวกันได้ถึงความลึก 40 เมตร               มีประสบการณ์และผ่านการฝึกฝนทักษะในการดำน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างชำนาญ สามารถวางแผนการดำน้ำ 
รู้เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนการดำน้ำ ขั้นตอนการวางแผนการดำน้ำ การวางแผนและควบคุมการฝึกและประเมินปลอดภัยในการฝึก ความรู้ในกฎ ข้อบังคับ และวินัยที่จำเป็นสำหรับนักดำน้ำ รวมถึงการคำนวณปริมาณอากาศที่ใช้ การวางแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย โรคและการป้องกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ การหาทิศทางใต้น้ำ  อุปกรณ์พิเศษในการดำน้ำ การแก้ไขและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใต้น้ำ สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ และการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของแหล่งดำน้ำ ความสามารถและทักษะ การวางแผนการดำน้ำ ขั้นตอนการวางแผนการดำน้ำ รวมถึงการคำนวณปริมาณอากาศที่ใช้ การวางแผนรับมือดำเนินการต่อเหตุฉุกเฉิน และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยความรู้เรื่องโรคและการป้องกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำน้ำ การหาทิศทางใต้น้ำ ผ่านการการฝึกฝนและมีประสบการณ์ในการวางแผนการดำน้ำที่ต้องหยุดพักน้ำเพื่อลดแรงกดดันอย่างปลอดภัยในแต่ละระดับความลึก (DECO Diving) ความสามารถในการอธิบาย ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉินในการดำน้ำแบบ SCUBA การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการดำน้ำลึก (บำบัดด้วยออกซิเจน) ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการดำน้ำ ทักษะการสื่อสาร และมีทักษะเบื้องต้นของการขับเรือขนาดเล็ก
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่ประสงค์ขอรับรองสมรรถนะเพื่อรับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ  อาชีพผู้นำการดำน้ำ ระดับ 4  และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพตามประกาศของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องดำเนินการดังนี้ 
1.    ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ และหลักฐานที่ต้องแสดงดังนี้
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
      - เป็นผู้ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี (ไม่จำกัดอายุสูงสุด) และ
                        - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตรระดับ CMAS Three Star Diver หรือการรับรองที่เทียบเท่า และ
      - หลักฐานการฝึกวางแผน และดำเนินการต่อเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม และ
      - หลักฐานการดำน้ำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 60 Dives ที่ครอบคลุมการดำน้ำกลางคืน การดำน้ำที่มีระยะมองเห็นจำกัด การดำน้ำลึกช่วงระหว่าง 30 - 40 เมตร และการดำน้ำที่ต้องอาศัยการกำหนดทิศทาง (navigation dive) และ
               - หลักฐานการฝึกอบรมหลักสูตร CMAS Oxygen Administration หรือการรับรองที่เทียบเท่า (ขึ้นอยู่กับที่กฎหมายกำหนด) และ
     - หลักฐานการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และการช่วยชีวิต (CPR) ที่เป็นปัจจุบัน และ
             - เป็นผู้นำการดำน้ำภายใต้การควบคุมมาตรฐาน และจรรยาบรรณ ของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการดำน้ำอื่น ๆ ที่เทียบเท่า ซึ่งสงวนสิทธิไว้ในการเพิกถอนบัตรดำน้ำ และสิทธิต่าง ๆ ตามคุณสมบัติของผู้ผ่านหลักสูตรผู้นำการดำน้ำ และคงไว้ซึ่งสถานะสมาชิกภาพ ของสมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย หรือสถาบันการดำน้ำอื่น ๆ ที่เทียบเท่า
    2. ผู้ที่จะได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ ต้องผ่านการประเมินสมรรถนะดังนี้
            2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะจำนวน 5 หน่วยของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ 
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้นำการดำน้ำ 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-WVZB-224A ประเมินความเสี่ยง และตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำ และอุปกรณ์ความปลอดภัย
SPT-YRIS-225A วางแผนการดำน้ำ และกำหนดเวลาในการดำน้ำอย่างปลอดภัย
SPT-ERQA-226A ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งดำน้ำหรือจุดดำน้ำ
SPT-DAJR-227A ควบคุมและเป็นผู้นำการดำน้ำให้กับนักดำน้ำ
SPT-IYJA-228A วางแผน ดำเนินการ และให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0401-A : สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ