Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการดำน้ำ อาชีพผู้นำการดำน้ำ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ประเมินความเสี่ยง และตรวจสอบอุปกรณ์ดำน้ำ และอุปกรณ์ความปลอดภัย
1
2
วางแผนการดำน้ำ และกำหนดเวลาในการดำน้ำอย่างปลอดภัย
3
4
ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งดำน้ำหรือจุดดำน้ำ
5
6
7
8
9
10
11
ควบคุมและเป็นผู้นำการดำน้ำให้กับนักดำน้ำ
12
13
14
15
วางแผน ดำเนินการ และให้การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างเหมาะสม
16
17
18
19
20
21
22

ยินดีต้อนรับ