หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งดำน้ำหรือจุดดำน้ำ

สาขาวิชาชีพการกีฬา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ SPT-ERQA-226A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งดำน้ำหรือจุดดำน้ำ

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A
1 7541 ผู้ปฏิบัติงานใต้น้ำ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
มีความรอบรู้เชิงลึกด้านการดำน้ำ สามารถถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องการดำน้ำ แหล่งดำน้ำ  และการดำเนินกิจกรรมทางน้ำได้อย่างปลอดภัย   สามารถกำหนดแผนการดำน้ำที่เหมาะสม ปลอดภ้ย และเป็นไปตามเป้าหมาย   สามารถกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และตัดสินใจและแก้ปัญหาระหว่างกิจกรรมการดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
ISCO 2008 หมวดใหญ่ 7 ช่างฝีมือและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
มาตรฐาน CMAS ระดับ 3 Star Diver

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
2103.01

ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งดำน้ำ

1. ให้ข้อมูลแหล่งดำน้ำรูปแบบต่างๆ ได้ครบถ้วน เช่น แนวปะการัง กองหินใต้น้ำ ถ้ำใต้น้ำ แหล่งเรือจม หรือแหล่งดำน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น

DM2103.01.01 180796
2103.01

ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งดำน้ำ

2. ให้ข้อมูลลักษณะขององค์ประกอบทางชีวภาพ และทางกายภาพของแหล่งดำน้ำรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของนักดำน้ำที่เข้ามาดำน้ำได้ครบถ้วน

DM2103.01.02 180797
2103.01

ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งดำน้ำ

3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต หรือปัจจัยด้านกายภาพที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักดำน้ำได้ครบถ้วน

DM2103.01.03 180798
2103.01

ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งดำน้ำ

4. อธิบายแนวทาง หลักปฏิบัติต่างๆ สำหรับการดำน้ำที่ปลอดภัยภายในแหล่งดำน้ำได้ครบถ้วน

DM2103.01.04 180799
2103.02

ให้ข้อมูลความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมใต้น้ำ

1. ให้ข้อมูลเรื่องสภาพแวดล้อมใต้น้ำที่มีความแตกต่างของรูปแบบของแหล่งดำน้ำรูปแบบต่างๆ ทัศนวิสัยใต้น้ำ กระแสน้ำ และสิ่งมีชีวิดได้ถูกต้อง 

DM2103.02.01 180800
2103.02

ให้ข้อมูลความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมใต้น้ำ

2. ให้ข้อมูลช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมการดำน้ำในแหล่งดำน้ำต่างๆ ได้ถูกต้อง

DM2103.02.02 180801
2103.02

ให้ข้อมูลความรู้เรื่องสภาพแวดล้อมใต้น้ำ

3.สามารถอธิบายและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับแหล่งดำน้ำและการป้องกันตนเองระหว่างการดำน้ำได้อย่างถูกต้อง เช่น ลักษณะของแหล่งดำน้ำ ความปลอดภัยขณะดำน้ำ

DM2103.02.03 180802
2103.03

ให้ข้อมูลเรื่องข้อควรปฏิบัติในการดำน้ำอย่างปลอดภัยเมื่ออยู่ในสภาวะใต้น้ำ

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการดำน้ำภายใต้สภาวะใต้น้ำของแหล่งดำน้ำรูปแบบต่างๆ ได้ชัดเจน

DM2103.03.01 180803
2103.03

ให้ข้อมูลเรื่องข้อควรปฏิบัติในการดำน้ำอย่างปลอดภัยเมื่ออยู่ในสภาวะใต้น้ำ

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการดำน้ำอย่างปลอดภัยเมื่ออยู่ในสภาวะใต้น้ำของแหล่งดำน้ำรูปแบบต่างๆ ได้

DM2103.03.02 180804
2103.03

ให้ข้อมูลเรื่องข้อควรปฏิบัติในการดำน้ำอย่างปลอดภัยเมื่ออยู่ในสภาวะใต้น้ำ

3. สามารถอธิบาย และให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นในแหล่งดำน้ำ รวมถึงข้อควรปฏิบัติต่างๆ สำหรับการดำน้ำอย่างปลอดภัยเมื่ออยู่ในสภาวะใต้น้ำ

DM2103.03.03 180805
2103.04

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่พาไปดำน้ำ

1.ให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงสร้างของเรือสำหรับการบริการดำน้ำ เช่น พื้นที่โซนเปียก โซนแห้ง จุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม จุดวางอุปกรณ์การปฐมพยาบาล ห้องสุขา จุดวางและประกอบอุปกรณ์ดำน้ำ และพื้นที่การใช้ประโยชน์เฉพาะได้ชัดเจน เช่น จุดรวมพลขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น 

DM2103.04.01 180806
2103.04

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่พาไปดำน้ำ

2. ให้ข้อมูลแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการต่างๆ บนเรือบริการดำน้ำได้ครบถ้วน เช่น วิธีการเดินขึ้นลงบันได การยืน การป้องกันการเมาเรือ ในสภาพอากาศต่างๆ เป็นต้น

DM2103.04.02 180807
2103.04

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่พาไปดำน้ำ

3. ให้ข้อมูลแนวปฏิบัติในกรณีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ บนเรือบริการดำน้ำได้ครบถ้วน

DM2103.04.03 180808
2103.05

อธิบายแผนการดำน้ำในแต่ละครั้งให้กับนักดำน้ำ

1.ให้ข้อมูลรูปแบบของแหล่งดำน้ำ องค์ประกอบทางชีวภาพและกายภาพของแหล่งดำน้ำ สภาพแวดล้อมต่างๆ ของแหล่งดำน้ำ หรืออันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้ในแหล่งดำน้ำได้ครบถ้วน

DM2103.05.01 180809
2103.05

อธิบายแผนการดำน้ำในแต่ละครั้งให้กับนักดำน้ำ

2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดของการดำน้ำในแหล่งดำน้ำรูปแบบต่างๆ สำหรับนักดำน้ำระดับต่างๆ ที่จะลงดำน้ำ ณ จุดดำน้ำในแต่ละบริเวณได้ครบถ้วน

DM2103.05.02 180810
2103.05

อธิบายแผนการดำน้ำในแต่ละครั้งให้กับนักดำน้ำ

3. สามารถวาดแผนผังพื้นที่ พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดต่างๆ ของจุดดำน้ำได้ชัดเจน

DM2103.05.03 180811
2103.05

อธิบายแผนการดำน้ำในแต่ละครั้งให้กับนักดำน้ำ

4. สามารถอธิบายข้อมูลต่างๆ และตอบคำถามของแหล่งดำน้ำต่างๆ ให้นักดำน้ำที่จะลงดำน้ำ ณ จุดดำน้ำต่างๆ ได้ครบถ้วนหรือถูกต้อง

DM2103.05.04 180812
2103.06

ให้ความรู้เและสาธิตการใข้สัญญาณมือเพื่อสื่อสารระหว่างการดำน้ำได้

1. อธิบายความหมายของสัญญาณมือ สัญลักษณ์รูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างการดำน้ำได้ถูกต้องและครบถ้วน

DM2103.06.01 180813
2103.06

ให้ความรู้เและสาธิตการใข้สัญญาณมือเพื่อสื่อสารระหว่างการดำน้ำได้

2. สามารถสาธิตความหมายของสัญญาณมือ สัญลักษณ์รูปแบบต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างการดำน้ำได้ถูกต้อง

DM2103.06.02 180814
2103.06

ให้ความรู้เและสาธิตการใข้สัญญาณมือเพื่อสื่อสารระหว่างการดำน้ำได้

3. สามารถใช้สัญญาณมือและสัญลักษณ์รูปแบบต่างๆ ในการสื่อสารระหว่างการดำน้ำได้ถูกต้อง

DM2103.06.03 180815
2103.07

ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับนักดำน้ำ

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือสามารถทำร้ายนักดำน้ำระหว่างการดำน้ำได้ชัดเจน

DM2103.07.01 180816
2103.07

ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับนักดำน้ำ

2. อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยง ป้องกัน อันตรายที่อาจจะเกิดจากสัตว์ชนิดต่างๆ ที่อาจทำร้ายนักดำน้ำระหว่างการดำน้ำได้ชัดเจน

DM2103.07.02 180817
2103.07

ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับนักดำน้ำ

3. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีปฐมพยาบาล หรือการรักษาอาการต่างๆ หรืออันตรายที่เกิดจากสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ชัดเจน

DM2103.07.03 180818
2103.07

ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับนักดำน้ำ

4. สามารถอธิบายเกี่ยวกับชนิดของสัตว์ วิธีการหลีกเลี่ยง ป้องกัน และการรักษาอาการต่างๆ ที่เกิดจากสัตว์ที่จะสามารถก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการดำน้ำได้ชัดเจน

DM2103.07.04 180819
2103.07

ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับนักดำน้ำ

5.สามารถให้การช่วยเหลือ และปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักดำน้ำที่ได้รับอันตรายจากสัตว์ที่ก่อให้เกิดอันตรายได้อย่างปลอดภัย

DM2103.07.05 180820

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

1. สามารถอ่านออกเขียนได้

2. สามารถว่ายน้ำระยะทาง 200 เมตรได้

3. มีความเข้าใจในภาษาต่างประเทศได้ 

4. สามารถสื่อสารด้วยภาษามือสำหรับนักดำน้ำได้ 

 


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. มีทักษะการสื่อสาร และการให้ข้อมูลด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยว เช่น การปฏิบัติตนขณะอยู่บนเรือ ขณะดำน้ำ ข้อมูลแหล่งดำน้ำ ความเสี่ยงหรืออันตรายที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ 

2. มีทักษะในการวางแผนการดำน้ำ การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งขณะดำน้ำ และขณะที่อยู่บนเรือ

3.  มีทักษะในการดูแลความปลอดภัย การตัดสินใจที่แม่นยำ เหมาะสมกับสถานการณ์   

4.  มีทักษะในการแก้ปัญหา และการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. มีข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งดำน้ำทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ และสภาพแวดล้อมใต้น้ำ

2. มีข้อมูลต่างๆ สำหรับวางแผนการดำน้ำ ข้อควรปฏิบัติในการดำน้ำอย่างปลอดภัย และไม่สร้างผลกระทบต่อทรัพยากรในแหล่งดำน้ำ

3. มีข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรือที่นำพาไปดำน้ำ เช่น โครงสร้างและพื้นที่การใช้สอยบนเรือ แนวทางปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

14.1 หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

    ใบประกาศนียบัตรที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรการแพทย์ฉุกเฉินสามัญ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตรการช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

    ใบประกาศนียบัตร และใบอนุญาตพนักงานวิทยุ หรือวิทยุสมัครเล่น หรืออื่นๆ (ถ้ามี)

  14.2 หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

หลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

หลักฐานรับรองการผ่านการปฏิบัติงานด้านการกู้ภัยทางน้ำ (ถ้ามี)

  14.3 คำแนะนำในการประเมิน

           การพิจารณาเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะให้ใช้หลักฐานการปฏิบัติงานหรือหลักฐานความรู้ตามที่ระบุ

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. การสื่อสาร และการให้ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การปฏิบัติตนขณะอยู่บนเรือ ขณะดำน้ำ ข้อมูลแหล่งดำน้ำ ความเสี่ยงหรืออันตรายที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ แก่นักท่องเที่ยวที่ร่วมกิจกรรมการดำน้ำ

2. การวางแผน และกำกับดูแลนักท่องเที่ยวตามแผนกิจกรรมการดำน้ำให้เป็นไปตามเป3. การตัดสินใจและแก้ปัญหาระหว่างกิจกรรมการดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การให้ความช่วยเหลือที่เป็นระบบอย่างรวดเร็วอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

เจ้าหน้าที่สอบพิจารณาหลักฐานของผู้เข้ารับการประเมิน ในกระบวนการประเมินเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ โดยหลักฐานต้องมีความสอดคล้องตามหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence: UoC) สมรรถนะย่อย (Element of Competence: EoC) และเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria: PC)ยินดีต้อนรับ