คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      บุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีลักษณะ ความประสงค์ และแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อที่จะสามารถดำเนินการ สนับสนุนและการดำเนินการนายหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่มีการปฏิบัติวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ที่มีองค์ความระดับสูง สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงานได้โดยอิสระ มีส่วนร่วมในด้านการวางแผนบริหารจัดการ กำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนเอง จะต้องดูแลต่อลูกค้า มีความเข้าใจในกระบวนการของการดำเนินงานได้ในระดับสูง มีภาษาต่างประเทศ ระดับค่อนข้างดี สามารถปฏิบัติงาน ดำเนินงาน และปฏิบัติงานที่ซับซ้อนในอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รับรู้ได้เชิงสำเร็จ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 4 ต้อง ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 3 มาก่อนและสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 จำนวน 9 หน่วยสมรรถนะ

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณุวฒิวิชาชีพ ระดับ 3 มาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

- เป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมหลักฐาน อย่างน้อย 5 งาน

กรณีนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

สำเนาบัตรประชาชนผู้ฝากขาย

หนังสือสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ (ทด. 13) หรืออาคารชุด (อช.16)

กรณีนายหน้าเช่า อสังหาริมทรัพย์ต้องมีหลักฐานดังต่อไปนี้

สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนเช่าอสังหาริมทรัพย์

สำเนาโฉนด หรือ สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า

หนังสือสัญญาเช่า

- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

 หมายเหตุ :

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RES-ASA-4-006ZA ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด
RES-ASA-4-007ZA ตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด
RES-ASA-4-009ZA ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค
RES-ASA-4-010ZA ตรวจสอบข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและการเมือง
RES-ASA-4-011ZA ตรวจสอบข้อมูลนโยบายภาครัฐ
RES-ASA-4-014ZA วิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า
RES-ASA-4-016ZA วิเคราะห์การขาย
RES-ASA-4-017ZA นำเสนอเอกสาร
RES-ASA-4-018ZA ทำนิติกรรม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ