หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทำนิติกรรม

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-4-018ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทำนิติกรรม

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำนิติกรรมสามารถที่จะเตรียมเอกสารการซื้อขายและเอกสารประกอบ ตลอดจนดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20501.01 เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ 1จัดเตรียมสำเนาเอกสารจำเพาะของสินค้าที่ตกลงจะซื้อจะขายให้ครบถ้วน 20501.01.01 57970
20501.01 เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ 2จัดเตรียมเอกสารของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่จะซื้อจะขายที่เป็นนิติบุคคลหรือ ส่วนบุคคล และเอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง 20501.01.02 57971
20501.01 เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ 3ทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์และวางมัดจำ 20501.01.03 57972
20501.01 เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ 4เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน 20501.01.04 57973
20501.01 เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ 5เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อไถ่ถอน(กรณีเป็นหนี้จำนองกับสถาบันการเงินอยู่) 20501.01.05 57974
20501.01 เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ 6 จัดทำบันทึกการเตรียมเอกสารการซื้อขาย และเอกสารประกอบ 20501.01.06 57975
20501.02 ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ 1นัดพร้อมทั้งผู้จะซื้อ ผู้จะขาย ในการโอนกรรมสิทธิ์ณสำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่ 20501.02.01 57976
20501.02 ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ 2ทำการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ 20501.02.02 57977
20501.02 ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ 3ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามขั้นตอนที่ทางราชการกำหนด 20501.02.03 57978
20501.02 ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ 4เก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง. 20501.02.04 57979
20501.02 ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ 5 จัดทำบันทึกการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ 20501.02.05 57980

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.เตรียมเอกสารซื้อขาย และเอกสารประกอบ

        0.1 1จัดเตรียมสำเนาเอกสารจำเพาะของสินค้าที่ตกลงจะซื้อจะขายให้ครบถ้วน

        0.2 2จัดเตรียมเอกสารของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่จะซื้อจะขายที่เป็นนิติบุคคลหรือ ส่วนบุคคล และเอกสารราชการที่เกี่ยวข้อง

        0.3 3ทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์และวางมัดจำ

        0.4 4เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

        0.5 5เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อไถ่ถอน(กรณีเป็นหนี้จำนองกับสถาบันการเงินอยู่)

        0.6 6 จัดทำบันทึกการเตรียมเอกสารการซื้อขาย และเอกสารประกอบ

    1.ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

        0.7 1นัดพร้อมทั้งผู้จะซื้อ ผู้จะขาย ในการโอนกรรมสิทธิ์ณสำนักงานที่ดินที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่

        0.8 2ทำการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์

        0.9 3ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามขั้นตอนที่ทางราชการกำหนด

        0.10 4เก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.

        0.11 5 จัดทำบันทึกการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

เตรียมเอกสารซื้อขายและเอกสารประกอบ- หลักการและวิธีการทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย- หลักการและวิธีการทำรายการเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย- หลักการและวิธีการทำรายการเอกสารการเงินและเอกสารที่จะใช้กับสถาบันการเงิน- หลักการและวิธีการนัดผู้ซื้อและผู้ขาย- หลักการและวิธีการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์- หลักการและวิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารการเงินและเอกสารที่จะใช้กับสถาบันการเงิน วิธีการนัดผู้ซื้อและผู้ขาย วิธีการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ วิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการทำนิติกรรมวิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารการเงินและเอกสารที่จะใช้กับสถาบันการเงิน วิธีการนัดผู้ซื้อและผู้ขาย วิธีการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ วิธีการเก็บเอกสาร   ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง นั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการทำเอกสารสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาจะซื้อจะขาย วิธีการทำรายการเอกสาร
- การเงินและเอกสารที่จะใช้กับสถาบันการเงิน วิธีการนัดผู้ซื้อและผู้ขาย วิธีการขอสอบ/คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ วิธีการเก็บเอกสาร ผู้ซื้อ ผู้ขาย เพื่อเป็นหลักฐานตามหลักเกณฑ์ของ ปปง นั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียน 


ยินดีต้อนรับ