หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-4-009ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำหน้าที่ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภคสามารถที่จะสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในย่านนั้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20204.01 สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ในย่านนั้น 1กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจอย่างชัดเจน 20204.01.01 57915
20204.01 สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ในย่านนั้น 2กำหนดเส้นทางในการสำรวจอย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ 20204.01.02 57916
20204.01 สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ในย่านนั้น 3กำหนดประเภท ชนิด สินค้าที่จะทำการสำรวจให้ชัดเจน 20204.01.03 57917
20204.01 สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ในย่านนั้น 4ลงเก็บข้อมูลสินค้าตามประเภท ชนิดราคาประกาศขายในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด 20204.01.04 57918
20204.01 สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ในย่านนั้น 5ติดต่อสอบถามสถานะของสินค้าที่ประกาศขาย ตามประเภท ชนิดระดับราคาในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด 20204.01.05 57919
20204.01 สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ในย่านนั้น 6วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคจากผลการติดต่อสอบถามสถานะโดยแบ่งตามระดับความนิยม ระดับราคาของสินค้า ตามประเภท ชนิด จำนวนในพื้นที่ที่กำหนด 20204.01.06 57920
20204.01 สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ในย่านนั้น 7จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากสถานะของสินค้าตามการประกาศขาย ตามประเภท ชนิด จำนวน ระดับราคา ในพื้นที่ที่กำหนด 20204.01.07 57921

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค ในย่านนั้น

        0.1 1กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจอย่างชัดเจน

        0.2 2กำหนดเส้นทางในการสำรวจอย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ

        0.3 3กำหนดประเภท ชนิด สินค้าที่จะทำการสำรวจให้ชัดเจน

        0.4 4ลงเก็บข้อมูลสินค้าตามประเภท ชนิดราคาประกาศขายในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด

        0.5 5ติดต่อสอบถามสถานะของสินค้าที่ประกาศขาย ตามประเภท ชนิดระดับราคาในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด

        0.6 6วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคจากผลการติดต่อสอบถามสถานะโดยแบ่งตามระดับความนิยม ระดับราคาของสินค้า ตามประเภท ชนิด จำนวนในพื้นที่ที่กำหนด

        0.7 7จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากสถานะของสินค้าตามการประกาศขาย ตามประเภท ชนิด จำนวน ระดับราคา ในพื้นที่ที่กำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการและวิธีการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อในพื้นที่ที่กำหนด- หลักการและวิธีการเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลระดับราคาที่ผู้บริโภคนิยมซื้อในพื้นที่ที่กำหนด- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสำรวจ เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด และ วิธีการสำรวจ เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลระดับราคาที่ผู้บริโภคนิยมซื้อทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคในย่านนั้นวิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)

- ใช้ข้อมูลจากวิธีการวิเคราะห์ประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อและวิเคราะห์ระดับราคาที่ผู้บริโภคนิยมซื้อทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์- ใช้การจัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ประเภทสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้อและวิเคราะห์ระดับราคาที่ผู้บริโภคนิยมซื้อทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ