หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-4-006ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


บุคคผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำหน้าที่ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาดสามารถที่จะสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20201.01 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้น 1 กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจอย่างชัดเจน 20201.01.02 57897
20201.01 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้น 2 กำหนดเส้นทางในการสำรวจอย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ 20201.01.03 57898
20201.01 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้น 3 กำหนดประเภท ชนิด สินค้าที่จะทำการสำรวจให้ชัดเจน 20201.01.04 57899
20201.01 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้น 4 ลงเก็บข้อมูลสินค้าตามประเภท ชนิด ในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด 20201.01.05 57900
20201.01 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้น 5 วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายสินค้าตามประเภท ชนิด จำนวนในพื้นที่ที่กำหนด 20201.01.06 57901
20201.01 สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้น 6 จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ 20201.01.01 88220

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้น

        0.1 1 กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจอย่างชัดเจน

        0.2 2 กำหนดเส้นทางในการสำรวจอย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ

        0.3 3 กำหนดประเภท ชนิด สินค้าที่จะทำการสำรวจให้ชัดเจน

        0.4 4 ลงเก็บข้อมูลสินค้าตามประเภท ชนิด ในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด

        0.5 5 วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายสินค้าตามประเภท ชนิด จำนวนในพื้นที่ที่กำหนด

        0.6 6 จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการและวิธีการสำรวจทรัพย์ในพื้นที่- หลักการและวิธีการสำรวจปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ในพื้นที่- หลักการและวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสำรวจทรัพย์ในพื้นที่ วิธีการสำรวจปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ในพื้นที่ และวิธีการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายในย่านนั้นวิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการสำรวจปริมาณทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ และวิเคราะห์แนวโน้ม สภาวะ ภาพรวมของตลาดในพื้นที่ที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการสำรวจปริมาณทรัพย์ ปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนมือของทรัพย์ และวิเคราะห์แนวโน้ม สภาวะ ภาพรวมของตลาดในพื้นที่ที่กำหนดนั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ