หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-4-007ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำหน้าที่สำรวจข้อมูลราคาตลาดสามารถที่จะสำรวจข้อมูลทางการตลาดในย่านนั้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุv


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20202.01 สำรวจข้อมูลราคาตลาดในย่านนั้น 1กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจอย่างชัดเจน 20202.01.01 57902
20202.01 สำรวจข้อมูลราคาตลาดในย่านนั้น 2กำหนดเส้นทางในการสำรวจอย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ 20202.01.02 57903
20202.01 สำรวจข้อมูลราคาตลาดในย่านนั้น 3กำหนดประเภท ชนิด สินค้าที่จะทำการสำรวจให้ชัดเจน 20202.01.03 57904
20202.01 สำรวจข้อมูลราคาตลาดในย่านนั้น 4ลงเก็บข้อมูลสินค้าตามประเภท ชนิดราคาประกาศขายในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด 20202.01.04 57905
20202.01 สำรวจข้อมูลราคาตลาดในย่านนั้น 5วิเคราะห์ข้อมูล ระดับราคาประกาศขายสินค้าตามประเภท ชนิด จำนวนในพื้นที่ที่กำหนด 20202.01.05 57906
20202.01 สำรวจข้อมูลราคาตลาดในย่านนั้น 6จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ราคาประกาศขายสินค้าตามประเภทชนิด จำนวน ในพื้นที่ที่กำหนด 20202.01.06 57907

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สำรวจข้อมูลราคาตลาดในย่านนั้น

        0.1 1กำหนดขอบเขตพื้นที่ในการสำรวจอย่างชัดเจน

        0.2 2กำหนดเส้นทางในการสำรวจอย่างชัดเจน โดยใช้เครื่องมือ

        0.3 3กำหนดประเภท ชนิด สินค้าที่จะทำการสำรวจให้ชัดเจน

        0.4 4ลงเก็บข้อมูลสินค้าตามประเภท ชนิดราคาประกาศขายในพื้นที่และเส้นทางที่กำหนด

        0.5 5วิเคราะห์ข้อมูล ระดับราคาประกาศขายสินค้าตามประเภท ชนิด จำนวนในพื้นที่ที่กำหนด

        0.6 6จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์ราคาประกาศขายสินค้าตามประเภทชนิด จำนวน ในพื้นที่ที่กำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการและวิธีการสำรวจราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด- หลักการและวิธีการวิเคราะห์ราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด- หลักการและวิธีเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสำรวจราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด วิธีการการวิเคราะห์ราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด และวิธีการการเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนด โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการสำรวจข้อมูลราคาตลาดในย่านนั้นในวิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการสำรวจราคาทรัพย์ การวิเคราะห์ราคาทรัพย์และการเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการสำรวจราคาทรัพย์ การวิเคราะห์ราคาทรัพย์และการเปรียบเทียบราคาทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนดนั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ