หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและการเมือง

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ RES-ASA-4-010ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและการเมือง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมืองสามารถที่จะสำรวจ รวบรวม ข้อมูล ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และการเมืองในขณะนั้นได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ (ประจำ) หรือผู้ที่สนใจทั่วไป หรือกลุ่มบุคคล ในสมาชิกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
20205.01 สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมืองในขณะนั้น 1เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการซื้อขายทรัพย์ประเภทต่างๆในย่านนั้น 20205.01.01 57922
20205.01 สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมืองในขณะนั้น 2เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆของสภาพทางเศรษฐกิจองค์ประกอบต่างๆที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ในย่านนั้นเช่นอัตราดอกเบี้ย และการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ในขณะนั้นเป็นต้น 20205.01.02 57923
20205.01 สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมืองในขณะนั้น 3เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆของสภาพทางการเมืององค์ประกอบต่างๆที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ในย่านนั้นเช่นความมั่นคงของรัฐบาลความขัดแย้งทางการเมือง ในขณะนั้นเป็นต้น 20205.01.03 57924
20205.01 สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมืองในขณะนั้น 4เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆของปริมาณการซื้อขายทรัพย์กับสภาพเศรษฐกิจและการเมืองในขณะนั้นที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ในย่านนั้นกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 20205.01.04 57925
20205.01 สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมืองในขณะนั้น 5 จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์การตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมือง 20205.01.05 57926

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


มีความรู้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น หรือนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และมีประสบการณ์ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1.สำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ และการเมืองในขณะนั้น

        0.1 1เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณการซื้อขายทรัพย์ประเภทต่างๆในย่านนั้น

        0.2 2เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆของสภาพทางเศรษฐกิจองค์ประกอบต่างๆที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ในย่านนั้นเช่นอัตราดอกเบี้ย และการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ในขณะนั้นเป็นต้น

        0.3 3เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆของสภาพทางการเมืององค์ประกอบต่างๆที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ในย่านนั้นเช่นความมั่นคงของรัฐบาลความขัดแย้งทางการเมือง ในขณะนั้นเป็นต้น

        0.4 4เปรียบเทียบและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่างๆของปริมาณการซื้อขายทรัพย์กับสภาพเศรษฐกิจและการเมืองในขณะนั้นที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ในย่านนั้นกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

        0.5 5 จัดทำบันทึกการสำรวจและวิเคราะห์การตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมือง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

- หลักการและวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์- หลักการและวิธีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางการเมือง ที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์- ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (ขึ้นไป)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)- ผลการทดสอบข้อเขียนเพื่อวัดผลคำแนะนำในการประเมิน- ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสำรวจ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ และวิธีการสำรวจ เก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางการเมือง ที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้ในการตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและการเมืองวิธีการประเมิน- ให้พิจารณาตามหลักฐานความรู้และประสบการณ์ในการทดสอบข้อเขียน


15. ขอบเขต (Range Statement)


- ใช้ข้อมูลจากวิธีการสำรวจ เก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ และ วิธีการสำรวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางการเมือง ที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ในพื้นที่กำหนดนั้นให้เกิดประโยชน์
- ใช้การจัดทำข้อมูลการเกี่ยวกับวิธีการสำรวจ เก็บ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางเศรษฐกิจ ที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ และ วิธีการสำรวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่างๆทางการเมือง ที่สนับสนุนและบั่นทอนการซื้อขายทรัพย์ในพื้นที่ที่กำหนดนั้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


- ด้านความรู้
- ด้านทักษะ
เครื่องมือการประเมิน
- แบบฟอร์มการทดสอบข้อเขียนยินดีต้อนรับ