คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ พนักงานอาบน้ำและตัดขนสัตว์เลี้ยง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการ พนักงานอาบน้ำและตัดขนสัตว์เลี้ยง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะในการทำงานอาบน้ำและตัดขนสัตว์เลี้ยง เฉพาะทางตามหลักการหรือทฤษฎีในการดูแลสัตว์เลี้ยง สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานได้ด้วยตนเองเพื่อควบคุมคุณภาพงาน หรือผลงาน โดยมีสมรรถนะคือ รับความต้องการของลูกค้า ให้บริการอาบน้ำ สัตว์เลี้ยง ให้บริการเสริมในการดูแลสัตว์เลี้ยงตามความต้องการของลูกค้า เป่าขนสัตว์เลี้ยง ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยปัตตาเลี่ยน ตัดขนสัตว์เลี้ยงด้วยกรรไกร ตรวจสอบเก็บรายละเอียดหลังการให้บริการ ส่งมอบสัตว์เลี้ยงคืนลูกค้า ตามคู่มือระเบียบการปฏิบัติงานการให้บริการอาบน้ำ ตัดขนสัตว์เลี้ยง (SDI) และ คู่มือคุณภาพการให้บริการแผนกอาบน้ำตัดขน (SOP) ตามมาตรฐานการทำงานของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    มีอายุไม่ต่ำว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.    จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือมีประสบการณ์ทำงานอาบน้ำตัดขนไม่ต่ำกว่า  2 ปี
3.    ผ่านการเรียน การสอนตามหลักสูตร Groomer Academy ของโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
4.    พนักงานที่ผ่านการประเมินทดลองงาน ในสายงานบริการอาบน้ำตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยงขององค์กร
5.    พนักงานที่เป็นระดับ Level 1 และ Level 2 ที่ผ่านการฝึกอบรมและสอบผ่านตามหลักสูตร Functional Grooming ประจำปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

พนักงานดูแลสัตว์เลี้ยง ช่างตัดแต่งขนสัตว์เลี้ยง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
--PAPQ-001 อาบน้ำสัตว์เลี้ยง
--JOYZ-001 ให้บริการเสริม ตามความต้องการของลูกค้า
--XEFI-001 เป่าขนสัตว์เลี้ยง
--RUPQ-001 ตัดขนสัตว์เลี้ยง
--XNQJ-001 รับความต้องการของลูกค้า (ปฏิบัติตามคู่มือ SDI,SOP)
--UUYR-001 ตรวจสอบหลังการให้บริการ
--OMSP-001 ส่งมอบสัตว์เลี้ยงคืนลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 5
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ